Produkcja na wymiar Produkcja na wymiar
Produkcja w rekordowym czasie Produkcja w rekordowym czasie
Jakość od 1961 roku Jakość od 1961 roku
Osobista obsługa klienta Osobista obsługa klienta

Ogólne Warunki Obsługi i Realizacji Dostaw

Ogólne warunki przetwarzania i dostawy (OWPD) harder-online GmbH [niem. sp. z o. o.]
w przypadku umów zawieranych za pośrednictwem sklepów internetowych "unserdrucker.de" i "labelprint24.com"
(Wersja z listopada 2023 r.)

§ 1 Zakres obowiązywania
1. Dla wszystkich transakcji handlowych harder-online GmbH lub transakcji powiązanego przedsiębiorstwa, któremu harder-online GmbH powierzyło realizację zlecenia (dalej: harder-online) oraz Kupującego, Zleceniodawcy lub Zamawiającego, zwanego w dalszej części Zleceniodawcą, które zawiera się przez sklepy online „unserdrucker.de” oraz „labelprint24.com” prowadzone przez harder-online, obowiązują uzupełniająco do pozostałych, wyraźnie uzgodnionych szczególnych porozumień umownych wyłącznie te OWPD.
Odmienne lub uzupełniające warunki nie będą akceptowane przez harder-online - nawet w przypadku bezwarunkowego świadczenia usług lub akceptacji płatności -chyba że harder-online wyraźnie wyrazi zgodę na ich ważność na piśmie.

2.
Te OWPD mają zastosowanie tylko w transakcjach biznesowych z przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 [niem.] Kodeksu cywilnego; mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji biznesowych bez ponownego uwzględniania aż do utworzenia nowych OWPD harder-online.

3.
Wszystkie umowy zawierane między harder-online a Zleceniodawcą w ramach negocjacji umowy muszą być zapisane na piśmie z przyczyn dowodowych i potwierdzone przez obie strony.

4.
Umowy uzupełniające, późniejsze zmiany umowy i przejęcie gwarancji, w szczególności zapewnienia właściwości lub przejęcie ryzyka związanego z zamówieniem, wymagają formy pisemnej, o ile zostały przekazane przez osoby, które nie są upoważnione reprezentacji. 

§ 2 Doradztwo
1. harder-online doradza Zleceniodawcy tylko na wyraźne żądanie. W szczególności pominięte wypowiedzi nie stanowią porady.

2.
Porady udzielane przez harder-online obejmują wyłącznie charakter własnych produktów, ale nie ich wykorzystanie przez Zleceniodawcę lub jego innych odbiorców; niemniej jednak porady dotyczące aplikacji u Zleceniodawcy nie są wiążące.

3.
Porady świadczone przez harder-online jako porady dotyczące produktów i usług obejmują wyłącznie produkty i usługi świadczone przez harder-online.
Nie obejmują one doradztwa niezależnego od umowy, tj. takich oświadczeń, które są składane bez świadczenia usług przez harder-online.

4.
Usługi doradcze świadczone przez harder-online opierają się wyłącznie na wartościach empirycznych z własnego przedsiębiorstwa i obejmują najnowszy stan nauki i technologii jednak w sposób niewiążący.

5.
Zleceniodawca jest osobiście odpowiedzialny za sprawdzenie i zapewnienie przydatności i zgodności produktów do zamierzonego zastosowania, dotyczy to w szczególności produktów gumowych, samoprzylepnych i niesamoprzylepnych w odniesieniu do ich przydatności i zgodności z materiałami podłoża przeznaczonymi do ich stosowania.

§ 3 Zawarcie umowy
1. Aby móc składać zamówienia wobec harder-online, Zleceniodawca potrzebuje najpierw konta klienta, za pomocą którego może zalogować się do sklepu internetowego. Założenie konta klienta jest bezpłatne dla Zleceniodawcy i nie stanowi jeszcze wiążącego zamówienia.

2.
Korzystając ze sklepu internetowego i odpowiednio składając zamówienie, Zleceniodawca potwierdza, że działa jako przedsiębiorca w rozumieniu § 14 [niem.] Kodeksu cywilnego.

3.
Naciskając przycisk "Zamówienie podlega płatności" po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, Zleceniodawca składa wiążące zamówienie obliczonych towarów. Zamówienie złożone przez Zleceniodawcę stanowi ofertę dla harder-online na zawarcie umowy sprzedaży.

4.
Po złożeniu zamówienia Zleceniodawca otrzymuje od harder-online wiadomość e-mail na adres podany przez niego w ramach procesu zamówienia, która potwierdza otrzymanie zamówienia w harder-online i szczegółowo wymienia detale (potwierdzenie odbioru). Potwierdzenie odbioru informuje jedynie o otrzymaniu zamówienia w harder-online i nie stanowi jeszcze przyjęcia złożonej oferty na zamówienie.

5.
Umowa zawierana jest dopiero wraz z potwierdzeniem zamówienia przesłanym pocztą elektroniczną od harder-online. Wysyłka zamówionych towarów będzie również uważana za potwierdzenie zamówienia.

6.
harder-online nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Zleceniodawcy.

7.
Brakujące, nieprawidłowe lub niekompletne informacje będą uważane za wyraźnie nieuzgodnione i nie będą uzasadniać żadnego zobowiązania harder-online, zarówno w rozumieniu obowiązków wykonania i gwarancji, jak i odszkodowania za szkody. Dane udostępnione przez Zleceniodawcę w ramach jego zamówienia nie będą podlegały żadnej kontroli ze strony harder-online, odpowiedzialność za poprawność podanych danych spoczywa wyłącznie na Zleceniodawcy. Nie dotyczy to danych oczywiście nieprzetwarzalnych lub nieczytelnych, lub za wyraźną zgodą na kontrolę danych za opłatą.

8.
W przypadku wycofania przez Zleceniodawcę wiążącego zamówienia, harder-online może naliczyć 10% powstałych kosztów ceny dostawy lub usługi za realizację zamówienia, bez uszczerbku dla możliwości dochodzenia wyższych szkód rzeczywistych. Zleceniodawcy pozostaje prawo do udowodnienia mniejszej szkody.

9.
Logując się na swoje konto klienta, Zleceniodawca może śledzić postęp swoich zleceń. Tekst zamówienia jest zapisywany w harder-online a Zleceniodawca może go w dowolnym momencie pobrać, wydrukować lub zapisać na swoim lokalnym komputerze.

10.
Zleceniodawca może w każdej chwili usunąć konto klienta, wysyłając wiadomość e-mail ze swoimi danymi klienta na adres „info@unserdrucker.de“ i „info@labelprint24.com“.

§ 4 Proof
Zleceniodawca ma możliwość żądania proofu za opłatą. Jeśli nie zdecyduje się on na zlecenie druku po przedstawieniu proofu, za stworzenie proofu zostanie wystawiona fakturę. Jeśli Zleceniodawca zdecyduje się na zlecenie druku, koszt utworzenia proofu jest zawarty w kwocie faktury dla zamówienia.

§ 5 Zmiany umowy
1. Jeśli Zleceniodawca chce dokonać zmian w przedmiocie dostawy lub usługi po zawarciu umowy, wymagane jest oddzielne porozumienie umowne.

2.
Szkice, projekty, zestawy próbne, wydruki testowe, początkowe części próbne, kopie korygujące i podobne prace wstępne należy przesyłać do Zleceniodawcy wyłącznie na jego wyraźne pisemne żądanie.

3.
Późniejsze zmiany na zlecenie Zleceniodawcy, w tym wynikające z nich postoje maszyny, są mu naliczane. Za późniejsze zmiany będą również uważane powtórzenia odbitek próbnych, o które prosi Zleceniodawca z powodu niewielkich odchyleń od szablonu.

4.
W przypadku brakujących lub nieprawidłowych informacji, harder-online zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany przedmiotu dostawy lub usługi. Wady wynikające z brakujących lub nieprawidłowych informacji, w szczególności dodatkowe koszty lub szkody, ponosi Zleceniodawca.

5.
Zastrzeżone są zmiany techniczne w przedmiocie dostawy lub usługi, które nie zagrażają celowi umownemu, w szczególności w odniesieniu do materiału i wykonania. 

§ 6 Czas dostawy
1. Jeżeli uzgodniono okres dostawy lub usługi, rozpoczyna się on od wysłania potwierdzenia zamówienia, ale nie przed pełnym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów zamówienia i należytym wypełnieniem wszystkich zobowiązań dotyczących współpracy Zleceniodawcy; to samo dotyczy terminów dostawy lub usługi.

2.
W przypadku wzajemnie uzgodnionych zmian w przedmiocie zlecenia, okresy dostawy lub usługi oraz terminy dostawy lub usługi muszą być na nowo uzgodnione.
Dotyczy to również sytuacji, gdy przedmiot zamówienia został renegocjowany po zawarciu umowy bez dokonania zmiany przedmiotu zamówienia.

3.
Okresy dostawy lub wykonania oraz terminy dostawy lub wykonania obowiązują z zastrzeżeniem bezusterkowej i terminowej dostawy wstępnej, jak również nieprzewidzianych zakłóceń w produkcji.

4.
Terminy dostaw i usług są automatycznie przedłużane o okres, w którym Zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec harder-online. W szczególności okresy dostawy i usług na czas kontroli wydruków, odbitek korekcyjnych, proofów, próbek itp. przez Zleceniodawcę są zawieszone od momentu wysyłki do niego aż do ostatecznego wydania. Obowiązuje to odpowiednio również w odniesieniu do terminów dostaw i usług.

5.
Termin dostawy lub świadczenia usług jest dotrzymany, jeżeli przedmiot dostawy lub usługi opuści zakład harder-online przed jego upływem lub jeżeli harder-online wykaże, że jest on gotowy do odbioru lub że jest gotowy do wysyłki.

6.
harder-online ma prawo do wyświadczenia uzgodnionej dostawy lub usługi przed uzgodnionym czasem.

7.
Częściowe dostawy lub usługi są dozwolone – w zakresie, w jakim jest to możliwe dla Zleceniodawcy – i mogą być fakturowane oddzielnie. 

§ 7 Zwłoka w odbiorze
1. Jeśli Zleceniodawca nie odbierze towaru z powodu okoliczności, za które jest odpowiedzialny w uzgodnionym terminie dostawy lub do upływu uzgodnionego okresu dostawy, harder-online może zażądać rekompensaty za poniesione w wyniku tego dodatkowe wydatki.

2.
Jeśli dostawa lub usługa jest opóźniona przez Zleceniodawcę, harder-online może obciążyć kosztami magazynowania w wysokości 0.5% za każdy rozpoczęty miesiąc lub jego część, ale nie więcej niż łącznie 5% ceny dostawy lub usługi. Strony umowy mają prawo wykazać wyższe lub niższe koszty magazynowania.
harder-online ma prawo do ustalenia odpowiedniej lokalizacji przechowywania na koszt i ryzyko Zleceniodawcy oraz do ubezpieczenia przedmiotów dostawy lub usługi.

3.
Produkty, do których Zleceniodawca jest uprawniony, w szczególności dane i nośniki danych, będą archiwizowane przez harder-online wyłącznie za wyraźną zgodą i za specjalnym wynagrodzeniem po dostarczeniu towarów.

4.
Jeśli harder-online ma prawo do żądania odszkodowania zamiast usługi, może ono, bez uszczerbku dla możliwości dochodzenia wyższej rzeczywistej szkody, ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 15% ceny, chyba że Zleceniodawca udowodni, że szkoda nie wystąpiła w ogóle lub jest znacznie niższa niż kwota ryczałtowa. 

§ 8 Przeszkody w dostawie i usłudze
1. W przypadku działania siły wyższej, harder-online jest zwolniony z odpowiedniego obowiązku wypełnienia zobowiązań umownych oraz z jakiegokolwiek obowiązku zapłaty odszkodowania lub z jakiegokolwiek innego umownego środka prawnego z powodu naruszenia umowy w tym kontekście od momentu, w którym przeszkoda uniemożliwia harder-online dostawę lub świadczenie usług, pod warunkiem, że zostanie to niezwłocznie zgłoszone Zleceniodawcy. Jeżeli powiadomienie nie zostanie dokonane niezwłocznie, zwolnienie staje się skuteczne od dnia otrzymania powiadomienia przez Zleceniodawcę. Wszelkie świadczenia już wyświadczone przez Zleceniodawcę muszą mu zostać niezwłocznie zwrócone przez harder-online.

2.
"Siła wyższa" oznacza wystąpienie zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają harder-online wypełnienie jednego lub więcej zobowiązań umownych harder-online wynikających z umowy, jeżeli i w zakresie, w jakim harder-online udowodni, że: (a) przeszkoda ta jest poza możliwą kontrolą harder-online; oraz (b) nie było to możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy; oraz (c) nie można było racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć skutków przeszkody przez harder-online.
Do czasu udowodnienia czegoś przeciwnego domniemywa się, że siła wyższa występuje w następujących przypadkach:
(i) wojna (wypowiedziana lub nie wypowiedziana), działania wojenne, atak, działania obcych wrogów, intensywna mobilizacja wojskowa;
(ii) wojna domowa, zamieszki, bunt i rewolucja, wojskowe lub inne przejęcie władzy, powstanie, akty terroru, sabotaż lub piractwo;
(iii) ograniczenia walutowe i handlowe, embargo, sankcje;
(iv) zgodne z prawem lub niezgodne z prawem działania urzędów, przestrzeganie ustaw lub nakazów rządowych, wywłaszczenie, zajęcie fabryk, rekwizycja, nacjonalizacja;
(v) zaraza, epidemia, klęska żywiołowa lub ekstremalne zdarzenie naturalne;
(vi) wybuch, pożar, zniszczenie sprzętu, przedłużające się przestoje środków transportu, telekomunikacji, systemów informatycznych lub energii;
(vii) ogólne zamieszki w pracy, takie jak bojkot, strajk i lockout, strajk włoski, okupacja fabryk i budynków.

3.
Jeżeli skutek stwierdzonej przeszkody lub zdarzenia ma charakter tymczasowy, konsekwencje określone w punkcie 1 obowiązują tylko tak długo, jak długo stwierdzona przeszkoda uniemożliwia wykonanie umowy przez harder-online.

4.
Jeżeli czas trwania stwierdzonej przeszkody powoduje, że strony umowy są w znacznym stopniu pozbawione tego, czego mogły oczekiwać na podstawie umowy, obie strony umowy mają prawo do wypowiedzenia umowy poprzez powiadomienie drugiej strony umowy w rozsądnym terminie. O ile nie uzgodniono inaczej, strony umowy wyraźnie uzgadniają, że umowa może zostać wypowiedziana przez każdą stronę umowy, jeżeli czas trwania przeszkody przekracza 60 dni.

5.
harder-online ma również prawo odstąpić od umowy, jeśli własny dostawca harder-online nie wykona dostawy, bez jej winy, pomimo zobowiązania umownego i z tego powodu harder-online nie będzie w stanie wywiązać się z własnych zobowiązań w zakresie dostawy lub świadczenia usług wobec Zleceniodawcy. W takim przypadku harder-online niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o niedostępności przedmiotu dostawy lub usługi i niezwłocznie zrekompensuje Zleceniodawcy świadczone usługi.

6.
Prawa wymienione w § 8 przysługują harder-online również wtedy, kiedy harder-online była w stanie zwłoki już kiedy nastąpiły te okoliczności. 

§ 9 Płatność
1. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują uzgodnione ceny w euro zgodnie z klauzulą EXW (ex works) INCOTERMS 2020 plus podatek obrotowy, koszty cła, frachtu, pakowania i ubezpieczenia transportu oraz inne koszty wysyłki.
Ubezpieczenie towarów, które mają zostać wysłane następuje przez harder-online wyłącznie na wyraźne pisemne żądanie i na koszt Zleceniodawcy.

2.
Dostawa odbywa się według kosztów wysyłki określonych w ramach procesu zamawiania.

3.
O ile nie uzgodniono inaczej w indywidualnych przypadkach, Zleceniodawca może zasadniczo zapłacić uzgodnioną cenę za pomocą zaliczki, PayPal lub za pobraniem. Zleceniodawcy z siedzibą poza Republiką Federalną Niemiec mogą płacić tylko przez PayPal. harder-online wyraźnie zastrzega sobie również prawo do realizacji dostaw dopiero po uprzedniej płatności przez Zleceniodawcę, w szczególności w celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego.

4.
harder-online ma prawo do odpowiedniej zmiany uzgodnionej ceny, jeśli po zawarciu umowy nastąpią zmiany kosztów, w szczególności w związku z układami zbiorowymi, zmianami cen materiałów lub energii. Zmiana kosztów zostanie udowodniona Zleceniodawcy na żądanie.

5.
harder-online ma prawo do odpowiedniej zmiany uzgodnionej ceny, jeśli zmiany nastąpią przed lub w trakcie realizacji zamówienia, ponieważ informacje dostarczone przez Zleceniodawcę lub dostarczone dokumenty były nieprawidłowe albo Zleceniodawca zażądał zmian.

6.
Szkice, projekty, zestawy testowe, wydruki testowe, początkowe części próbne, wydruki korekcyjne, zmiany dostarczonych lub przekazanych danych i podobne prace wstępnie zainicjowane przez Zleceniodawcę, a także transfery danych, będą mu oddzielnie naliczane. Dotyczy to również sytuacji, gdy złożono zlecenie seryjne.

7.
harder-online ma prawo żądać odpowiedniej zaliczki w momencie zawarcia umowy, w szczególności w przypadku dostarczenia dużych ilości papieru i kartonu przekraczających średnie ilości, a także w przypadku materiałów specjalnych lub usług wstępnych. Nie są za to wypłacane odsetki.

8.
Faktury są należne w ciągu 30 dni w kwocie netto od daty faktury, chyba że uzgodniono inaczej. Mają być one wypłacane bez potrąceń. W przypadku niedokonania płatności Zleceniodawca popada w stan zwłoki bez dalszego upomnienia.
Skonta i rabaty przyznawane są tylko na podstawie odrębnej umowy. Płatności częściowe wymagają odrębnej pisemnej umowy.

9.
Jeżeli istnieje kilka zaległych roszczeń harder-online wobec Zleceniodawcy, a płatności Zleceniodawcy nie są dokonywane co do konkretnego roszczenia, harder-online ma prawo określić, za które z zaległych roszczeń została dokonana płatność.

10.
W przypadku opóźnień w płatnościach, odroczenia lub częściowej płatności, harder-online ma prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych rocznie powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej i wstrzymać dalsze usługi do czasu uregulowania wszystkich należnych faktur. Dowód wyższej szkody jest zastrzeżony.

11.
Składając zamówienie, Zleceniodawca potwierdza swoją wypłacalność lub zdolność kredytową.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Zleceniodawcy, harder-online ma prawo żądać zaliczki lub odpowiedniego zabezpieczenia na usługę, która ma być świadczona przez Zleceniodawcę.
Jeśli Zleceniodawca nie jest przygotowany do dokonania zaliczki lub ustalenia zabezpieczenia, harder-online ma prawo odstąpić od tych umów po rozsądnym przedłużeniu terminu i zażądać odszkodowania za niewykonanie zobowiązania.

12.
Wszelkie przyznane terminy płatności wygasają, a należności niespłacone stają się wymagalne niezwłocznie, jeżeli wnioskuje się o wszczęcie postępowania upadłościowego w odniesieniu do majątku Zleceniodawcy lub jeżeli Zleceniodawca podał nieprawidłowe informacje o swojej zdolności kredytowej lub w przypadku innych uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Zleceniodawcy.

13.
Zleceniodawca ma prawo do potrącenia wobec roszczeń harder-online tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne lub prawomocnie ustalone.
Cesja roszczeń skierowanych przeciwko harder-online wymaga zgody harder-online.

14.
Prawo do zatrzymania Zleceniodawcy istnieje tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym i jest bezsporne lub stwierdzone prawomocnie lub gdy harder-online istotnie naruszyło jego zobowiązania wynikające z tego samego stosunku umownego pomimo pisemnego ostrzeżenia i nie zapewniło odpowiedniego zabezpieczenia.
W przypadku bezspornej wadliwości usługi harder-online, Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania tylko w takim zakresie, w jakim kwota potrącona jest proporcjonalna do wad i prawdopodobnych kosztów usunięcia wady.

15.
Terminy płatności pozostają ważne, nawet jeśli występują opóźnienia w dostawie bez winy harder-online.

16.
W przypadku zamówień początkowych, harder-online ma prawo do naliczenia rozsądnych i zwyczajowych jednorazowych kosztów programowania i konfiguracji oprócz uzgodnionych w umowie cen za przedmiot dostawy.

17.
W zakresie, w jakim podatek VAT nie jest uwzględniany w rozliczeniu harder-online, w szczególności dlatego, że harder-online na podstawie informacji Zleceniodawcy zakłada „dostawę wewnątrzwspólnotową” w rozumieniu § 4 nr 1b z zw. Z § 6a [niem.] ustawy o podatku obrotowym oraz harder-online obciąża się później kwotą podatku VAT podlegającą wpłacie na konto urzędu skarbowego (§ 6a IV [niem.] ustawy o podatku obrotowym), Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty harder-online kwoty, jaką będzie ono obciążone. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, czy harder-online musi odprowadzać później podatek VAT, podatek obrotowy od importu lub porównywalne podatki w kraju lub za granicą.

§ 10 Usługi w zakresie realizacji
1. Miejscem spełnienia świadczeń jest zakład harder-online. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Zleceniodawca odbierze tam towar po powiadomieniu o jego wykonaniu.

2.
Miejscem realizacji płatności, które mają być dokonane dla harder-online z tytułu relacji biznesowych jest siedziba firmy harder-online.

3.
Zleceniodawca jest zobowiązany do odbioru, gdy tylko zawiadomi się go, że zlecone usługi zostały zakończone.
Jeśli Zleceniodawca nie przyjmie usługi w ciągu 2 tygodni od powiadomienia, akceptacja zostanie uznana za dokonaną.

4.
Ryzyko ewentualnych wad towaru przechodzi na Zleceniodawcę wraz z deklaracją gotowości do druku, o ile nie są to błędy, które powstały lub mogły zostać wykryte dopiero w produkcji następującej po deklaracji gotowości do druku.

5.
Ryzyko utraty, zguby lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zleceniodawcę po powiadomieniu o ukończeniu towaru. O ile uzgodniono wysyłkę, odpowiednie ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę w momencie wysyłki towaru lub przekazania go do zatrudnionego przedsiębiorstwa transportowego.

6.
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, dokumenty przewozowe i dokumenty towarzyszące sporządzane są powołując się na harder-online.

7.
O ile nie uzgodniono inaczej, harder-online określa rodzaj i zakres opakowania. Opakowania jednorazowe są usuwane przez Zleceniodawcę.

8.
Jeśli przesyłka odbywa się w wypożyczonych opakowaniach, należy je odesłać franko fracht w ciągu 30 dni od otrzymania dostawy. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za utratę i uszkodzenie wypożyczonych opakowań.
Wypożyczone opakowania nie mogą być wykorzystywane do innych celów ani do odbioru innych przedmiotów. Są one przeznaczone wyłącznie do transportu dostarczonego towaru. Nie wolno usuwać etykiet.

9.
W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru w trakcie transportu należy niezwłocznie zlecić inwentaryzację i powiadomić o tym harder-online. Roszczeń wynikających z jakichkolwiek szkód transportowych Zleceniodawca musi niezwłocznie dochodzić u spedytora.

§ 11 Obowiązek badania i zakwestionowania towaru
1. Wszystkie roszczenia Zleceniodawcy z powodu wadliwych dostaw lub usług zakładają, że Zleceniodawca wywiązał się ze swoich zobowiązań w zakresie kontroli i reklamacji.

2.
Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem wad i uszkodzeń, w szczególności w celu korekty przesłanych produktów wstępnych i pośrednich, zgodnie z § 377 [niem.] Kodeksu handlowego, niezwłocznie po dostawie i do powiadomienia harder-online o wykrytych wadach i uszkodzeniach w tym przypadku, jak również później bezpośrednio po ich wykryciu oraz do przekazania herder-online próbki zwrotnej z danej dostawy. Przepisy § 377 [niem.] Kodeksu handlowego mają zastosowanie odpowiednio do usług i usług zakładu. Reklamacja z tytułu wad musi być dokonana na piśmie.

3.
Korzystanie z wadliwych dostaw lub usług jest niedozwolone. Jeśli wada nie mogła zostać wykryta w momencie odbioru towaru lub świadczenia usługi, dalsze korzystanie z przedmiotu dostawy lub usługi musi zostać przerwane natychmiast po jej wykryciu. Ciężar dowodu istnienia wady ukrytej ponosi Zleceniodawca.

4.
Zleceniodawca przekaże reklamowane towary harder-online i zapewni czas potrzebny na zbadanie reklamacji wady. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji harder-online zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniodawcy powstałymi kosztami kontroli.

5.
Reklamacja z tytułu wad nie zwalnia Zleceniodawcy z dotrzymania jego zobowiązań zapłaty.

6.
Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają Zleceniodawcy do reklamacji całej dostawy, chyba że częściowa dostawa nie pokrywa się z interesami Zleceniodawcy.

7.
Rozbieżności wymiarowe dostawy lub usługi harder-online, nie mogą być kwestionowane, jeśli rozbieżności te mogą być zakwalifikowane jako zwyczajowe w branży lub handlu.

8.
W przypadku reprodukcji we wszystkich procesach produkcyjnych nie można reklamować niewielkich odchyleń od oryginału. To samo dotyczy porównania między innymi szablonami (np. proofów, odbitek próbnych) a produktem końcowym. Odpowiednio drobne lub zwyczajowe odchylenia nie stanowią wady w przedmiotach dostawy lub usługi harder-online.

§ 12 Gwarancja
1. Jeśli między harder-online a Zleceniodawcą uzgodniono subiektywne wymagania dotyczące przedmiotów dostawy i świadczenia usług, np. ze względu na specyfikacje, które należy spełnić, wada rzeczowa w rozumieniu § 434 [niem.] Kodeksu cywilnego istnieje tylko wtedy, gdy przedmioty dostawy i usługi nie spełniają tych subiektywnych wymagań. Wszelkie odmienne obiektywne wymogi w rozumieniu § 434 ust. 3 [niem.] Kodeksu cywilnego są w tym względzie nieistotne.

2.
Deklaracje zgodności, umowy o jakości lub specyfikacje wystawiane przez harder-online nie stanowią gwarancji i nie uzasadniają odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. W szczególności nie zwalniają one klienta z obowiązku sprawdzenia towaru przed przetworzeniem pod kątem jego przydatności do danego opakowania – również za pomocą przeprowadzenia odpowiednich analiz.

3.
W zakresie, w jakim istnieje wada w przedmiotach dostawy lub usługi harder-online, harder-online jest uprawniony, według własnego uznania, do usunięcia wady, wymiany dostawy lub noty uznaniowej.

4.
Po uzgodnieniu z harder-online, naprawa może być również przeprowadzona przez Zleceniodawcę.

5.
Roszczenia Zleceniodawcy z tytułu kosztów wymaganych do wykonania działań naprawczych, w szczególności kosztów transportu, podróży, pracy i materiałów, są wykluczone w zakresie, w jakim koszty rosną, ponieważ towar został następnie przewieziony do innego miejsca niż oddział Zleceniodawcy.

6.
Nie można reklamować dostaw większej lub mniejszej ilości do 10% zamówionego nakładu. Naliczona jest dostarczona ilość. W przypadku dostaw z wyrobów papierniczych wykonanych na zamówienie o masie poniżej 1,000 kg odsetek ten wzrasta do 20%, a poniżej 2,000 kg do 15%.

7.
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie,harder-online nie udziela gwarancji na reakcję powłoki samoprzylepnej na specjalnych podłożach.

8.
Gwarancja na wady, które nie wpływają lub wpływają tylko w niewielkim stopniu na wartość lub przydatność do użytkowania, jest wyłączona.

§ 13 Wady prawne
1. Zamówienia po przekazaniu przez harder-online rysunków, szkiców lub innych informacji realizowane są na ryzyko Zleceniodawcy. Jeśli w wyniku realizacji takich zamówień harder-online naruszy prawa ochronne osób trzecich, Zleceniodawca zwalnia harder-online przed roszczeniami tych właścicieli praw. Dalsze szkody ponosi Zleceniodawca.

2.
Odpowiedzialność harder-online za ewentualne naruszenia praw ochronnych, które pozostają w związku z połączeniem lub wykorzystaniem przedmiotów dostawy lub usługi z innymi produktami jest wykluczona, chyba że harder-online jest odpowiedzialny za naruszenie praw ochronnych. W przypadku roszczeń odszkodowawczych stosuje się tylko § 15.

3.
W przypadku wad prawnych, harder-online ma prawo, według własnego uznania, uzyskać niezbędne licencje w odniesieniu do naruszonych praw ochronnych lub usunąć wady w przedmiocie dostawy lub usługi poprzez udostępnienie towaru dostawy lub usługi, który został w rozsądnym dla Zleceniodawcy zakresie zmodyfikowany.

4.
Faktyczne miejsce wykonania usługi lub korzystania z usług harder-online jest na ogół nieznane dla harder-online. Zleceniodawca jest zatem zobowiązany do sprawdzenia, czy w miejscu dostawy lub wykorzystania nie występują ewentualne naruszenia praw ochronnych lub inne naruszenia praw poprzez dostawę lub korzystanie z usług oraz czy usługi harder-online mogą być ponad to wykorzystywane w miejscu użytkowania. Odpowiedzialność harder-online za naruszenie praw ochronnych osób trzecich rozciąga się poza tym tylko na takie prawa ochronne, które są zarejestrowane i publikowane w Niemczech, chyba że harder-online jest odpowiedzialna za wykraczające poza to naruszenie praw ochronnych. W przypadku roszczeń odszkodowawczych stosuje się tylko § 15.

5.
Przeniesienie lub przyznanie przez harder-online na Zleceniodawcę praw ochronnych i praw autorskich, w szczególności istniejących przemysłowych praw własności, nie jest przedmiotem dostawy lub usługi, która ma być świadczona przez harder-online. Charakter i zakres praw użytkowania lub ochronnych, które mają być przyznane, są zastrzeżone dla odrębnego porozumienia umownego.

6.
Przedmioty operacyjne wykorzystywane przez harder-online do realizacji zamówienia, w szczególności dane, filmy, litografie, narzędzia i nośniki druku, pozostają własnością harder-online nawet przy oddzielnym rozliczaniu i nie są dostarczane; ewentualne prawa autorskie przysługują harder-online.

7.
Wszystkie pomysły i dokumenty zaprojektowane przez harder-online, w szczególności próbki, manekiny, szkice, projekty, Informacje techniczne, litografie, wydruki testowe itp. podlegają ochronie własności intelektualnej harder-online i nie mogą być używane ani wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez zgody harder-online, chyba że produkty te zostały wyprodukowane wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami i wytycznymi Zleceniodawcy.

8.
W zakresie, w jakim firma produkuje na zlecenie Zleceniodawcy według rysunków, modeli, próbek lub innych dokumentów technicznych przez niego przekazanych lub zgodnie z wymaganiami procesowymi przez niego określonymi, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że prawa ochronne osób trzecich nie są naruszane. Jeżeli osoby trzecie zakazują harder-online w szczególności produkcji i dostawy takich produktów powołując się na istniejące prawa ochronne, harder-online ma prawo, bez obowiązku sprawdzenia stanu prawnego, zaprzestać wszelkiej dalszej działalności w danym zakresie i zażądać odszkodowania od Zleceniodawcy.

9.
Wraz z przekazaniem takich rysunków, dokumentów i tym podobnych, a także z pożądanymi sukcesami procesowymi i zalecanymi przepisami i służącymi za podstawę wkładami materiałowymi itp., harder-online jest zwolniony przez Zleceniodawcę ze wszystkich roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

§ 14 Odpowiedzialność
1. W przypadku, gdy harder-online, przedstawiciele ustawowi, pracownicy lub podwykonawcy harder-online umyślnie lub rażąco niedbale naruszają zobowiązanie, w szczególności wynikające ze stosunku umownego lub umyślnie lub rażąco niedbale popełniają czyn niedozwolony, harder-online ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego szkodę dla Zleceniodawcy zgodnie z przepisami ustawowymi.

2.
O ile harder-online, przedstawiciele ustawowi, pracownicy lub podwykonawcy harder-online naruszają obowiązek jedynie na skutek nieumyślnego działania, roszczenia Zleceniodawcy o odszkodowanie wobec harder-online, niezależnie od rodzaju i z jakiego powodu prawnego, w szczególności z powodu naruszenia zobowiązań wynikających ze stosunku umownego lub z czynu niedozwolonego, są wykluczone. Nie ma to zastosowania w przypadku nieumyślnego zaniedbania istotnego zobowiązania umownego. W takim przypadku odpowiedzialność harder-online jest ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. Istotnym zobowiązaniem umownym w tym rozumieniu jest to, którego wykonanie w ogóle umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i w którego przestrzeganie Zleceniodawca regularnie ufa i może ufać.

3.
Powyższe wyłączenie odpowiedzialności lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku zawinionego uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, ani w przypadku podstępnego ukrycia wady, ani w przypadku niespełnienia gwarancji jakości, ani w przypadku odpowiedzialności wynikającej z [niem.] ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.

4.
Przepisy ustawowe dotyczące ciężaru dowodu pozostają nienaruszone przez powyższe regulacje.

5.
Roszczenia regresowe Zleceniodawcy wobec harder-online istnieją tylko w takim zakresie, w jakim Zleceniodawca nie osiągnął ze swoim odbiorcą porozumienia wykraczającego poza ustawowe roszczenia z tytułu wad i szkód.

6.
Odpowiedzialność harder-online jest wykluczona, o ile Zleceniodawca skutecznie ograniczył ze swej strony odpowiedzialność wobec swojego odbiorcy.

7.
O ile w niniejszych OWPD nie uzgodniono inaczej, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec harder-online przynajmniej w zakresie odpowiedzialności ustawowej. Ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Zleceniodawcy, które ograniczają jego odpowiedzialność ustawową, są wykluczone. 

§ 15 Przedawnienie
1. Okres przedawnienia dla roszczeń i praw z tytułu wad produktów, usług i usług zakładu harder-online wynosi jeden rok. Początek okresu przedawnienia zależy od przepisów ustawowych. W przypadkach §§ 438 ust. 1, nr 2, 438 ust. 3, 634 a ust. 1, nr 2, 634 a ust. 3 [niem.] Kodeksu cywilnego, stosuje się przewidziany tam termin przedawnienia. Jeśli harder-online odpowiada za szkody zgodnie z § 15, okres gwarancji w odniesieniu do roszczenia odszkodowawczego podlega przepisom ustawowym.

2.
Środki działań naprawczych nie hamują ani okresu przedawnienia mającego zastosowanie do pierwotnego świadczenia usług ani nie zezwalają na ponowne rozpoczęcie okresu przedawnienia. § 212 [niem.] Kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszony.

§ 16 Nabycie własności
1. harder-online zastrzega sobie prawo własności do wszystkich przedmiotów umowy do czasu pełnego uregulowania wszystkich roszczeń przysługujących harder-online z tytułu stosunków handlowych ze Zleceniodawcą.
harder-online zastrzega sobie wszelkie prawa własności i prawa autorskie do przekazanych ilustracji, rysunków, obliczeń i innych (technicznych) dokumentów.

2.
Jeśli własność harder-online jest przetwarzana, łączona lub mieszana z własnością osób trzecich, harder-online nabywa własność nowego przedmiotu zgodnie z § 947 [niem.] Kodeksu cywilnego.

3.
Jeśli przetwarzanie, łączenie lub mieszanie odbywa się w taki sposób, że usługa strony trzeciej ma być uważana za główną rzecz, harder-online nabywa własność w stosunku wartości usługi harder-online do usługi strony trzeciej w momencie przetwarzania, łączenia lub mieszania.

4.
Jeśli harder-online poprzez swoją usługę nabywa własność przedmiotu, harder-online zastrzega sobie prawo własności do tego przedmiotu do czasu uregulowania wszystkich istniejących roszczeń wynikających ze stosunków handlowych ze Zleceniodawcą.

5.
Zleceniodawca jest zobowiązany do starannego przechowywania towaru zastrzeżonego i, w razie potrzeby, do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych we właściwym czasie na własny koszt. Zleceniodawca musi ubezpieczyć zastrzeżony towar od utraty i uszkodzenia na własny koszt. Wszelkie roszczenia związane z zabezpieczeniami powstałe w przypadku szkody muszą być scedowane na harder-online.

6.
Zleceniodawca jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu, który jest (współ)własnością harder-online, w należytym toku postępowania, tak długo jak długo wywiązuje się on ze swoich zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych z harder-online. W takim przypadku roszczenie wynikające ze sprzedaży uznaje się za scedowane na harder-online w stosunku, w którym wartość usługi harder-online zabezpieczonej zastrzeżeniem własności stoi do całkowitej wartości sprzedanego towaru. Zleceniodawca ma prawo do ściągnięcia tego roszczenia nawet po cesji. Uprawnienie harder-online do samodzielnego ściągnięcia tego roszczenia, pozostaje nienaruszone.

7.
Prawo Zleceniodawcy do dysponowania towarami podlegającymi zastrzeżeniu własności harder-online oraz do ściągnięcia roszczeń scedowanych na harder-online wygasa z chwilą, gdy nie wywiązuje się on już ze swoich zobowiązań płatniczych i ew. złoży wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. W wyżej wymienionych przypadkach, jak również w przypadku innego, sprzecznego z umową zachowania Zleceniodawcy, harder-online ma prawo odebrać towar dostarczony z zastrzeżeniem prawa własności bez upomnienia.

8.
Zleceniodawca niezwłocznie informuje harder-online, jeżeli istnieje ryzyko dla jego zastrzeżonej własności, w szczególności w przypadku upadłości, niewypłacalności i środków egzekucyjnych. Na żądanie harder-online Zleceniodawca dostarczy wszelkie niezbędne informacje na temat istnienia towarów (współ)posiadanych przez harder-online oraz na temat roszczeń scedowanych na harder-online, a także poinformuje swoich odbiorców o cesji. Zleceniodawca wspiera harder-online we wszystkich środkach niezbędnych do ochrony (współ-) własności harder-online i ponosi wynikające z tego koszty.

9.
Ze względu na wszelkie roszczenia wynikające z umowy, harder-online przysługuje prawo zastawu na przedmiotach Zleceniodawcy, które wchodzą w posiadanie harder-online na podstawie umowy. Prawa zastawu można również dochodzić w odniesieniu do roszczeń wynikających z poprzednich dostaw lub usług, o ile są one związane z przedmiotem dostawy lub usługi.
W przypadku innych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych prawo zastawu obowiązuje, jeśli zostało bezsporne lub prawomocnie ustalone. §§ 1204 i nn. [Niem.] Kodeksu cywilnego i § 50 ust. 1 [niem.] prawa upadłościowego stosuje się odpowiednio.

10.
Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza roszczenia harder-online o więcej niż 10%, harder-online udostępnia na żądanie Zleceniodawcy zabezpieczenia według własnego uznania.

§ 17 Odbitki korektorskie i próbne
1. Odbitki korektorskie i próbne muszą zostać sprawdzone przez Zleceniodawcę pod kątem składu i innych błędów i zwrócone harder-online z deklaracją gotowości do druku. Zmiany dokonane przez telefon powinny być potwierdzone na piśmie.

2.
W przypadku błędów, które Zleceniodawca pominie w ramach kontroli odbitek korektorskich i próbnych, jest dla niego wykluczona późniejsza reklamacja z tytułu wad, chyba że błędy nie były możliwe do zauważenia.

3.
Zleceniodawca jest odpowiedzialny za błędy w dostarczonych szablonach kopii.

§ 18 Poufność
1. Zleceniodawca zobowiązuje się traktować wszystkie aspekty relacji biznesowej godne ochrony w sposób poufny. W szczególności będzie on traktował wszystkie nieoczywiste szczegóły handlowe i techniczne, które staną się mu znane dzięki relacjom biznesowym, jako tajemnicę handlową. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji lub aspektów stosunków gospodarczych, które były już publicznie znane w momencie ich ujawnienia, ani takich informacji lub aspektów relacji biznesowych, które były wyraźnie znane jednej stronie umowy przed ujawnieniem przez drugą stronę.
Zleceniodawca zapewnia, że również jego pracownicy chronią uzasadnione interesy poufności harder-online.

2.
Powielanie dokumentów dostarczonych Zleceniodawcy jest dozwolone tylko w ramach wymogów zakładowych i przepisów dotyczących praw autorskich.

3.
Żadne dokumenty nie mogą być udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody harder-online ani nie mogą być wykorzystywane poza celem, dla którego zostały dostarczone Zleceniodawcy.

4.
Procedury, które harder-online przekazało lub o których powiadomiło Zleceniodawcę w jakiejkolwiek formie, mogą być wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym lub określonym w umowie celu; ujawnienie osobom trzecim nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody harder-online.

5.
Również częściowe ujawnienie relacji biznesowych z harder-online osobom trzecim może być dokonane tylko za uprzednią pisemną zgodą harder-online; Zleceniodawca zobowiązuje również osoby trzecie do zachowania tajemnicy w ramach podobnej umowy. Zleceniodawca może reklamować się relacjami biznesowymi z harder-online wyłącznie za ich uprzednią pisemną zgodą.

6.
Zleceniodawca jest zobowiązany do zachowania poufności nawet po zakończeniu relacji biznesowych.

7.
Zleceniodawca zobowiązuje się za pomocą informacji uzyskanych od harder-online i wymagających poufności nie utrzymywać bezpośrednich lub pośrednich relacji biznesowych z klientami harder-online ani zabiegać o nich.

§ 19 Oznakowanie
harder-online ma prawo do zwracania w odpowiedni sposób uwagi na harder-online w kontekście przedmiotów dostaw i usług, pod warunkiem, że Zleceniodawca wyraził na to zgodę. Zleceniodawca może odmówić zgody w tym zakresie tylko o tyle, o ile ma on w tym uzasadniony interes.

§ 20 Obowiązujące prawo
1. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest siedziba harder-online. harder-online ma prawo pozwać Zleceniodawcę przed każdym innym sądem właściwym na mocy prawa.

2.
Do stosunków handlowych ze Zleceniodawcą ma zastosowanie wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Zastosowanie CISG – „Konwencja Wiedeńska” i międzynarodowego prawa prywatnego jest wykluczone.

3.
Jeżeli poszczególne części niniejszych OWPD są nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy starają się zastąpić nieskuteczną klauzulę inną klauzulą, która najbardziej zbliży się do celu gospodarczego i prawnego sensu pierwotnego brzmienia.

4.
Językiem umowy jest język niemiecki.

21 Dane kontaktowe

harder-online GmbH [niem. sp. z o. o.]
An der Borntelle 4
01619 Zeithain
Niemcy

Telefon: +49 (0) 751 56168 0
Faks: +49 (0) 751 56168 17
Adres e-mail: info@labelprint24.com

http://www.labelprint24.com
http://www.unserdrucker.de
http://www.druckerei-harder.de

Prezes:
Stefan Harder

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Dreźnie,
Nr w Rejestrze Handlowym: Rejestr Handlowy Księga B 28989

Numer identyfikacji podatkowej: 209/110/01560
NIP UE: DE230296876