Produkcja na wymiar Produkcja na wymiar
Produkcja w rekordowym czasie Produkcja w rekordowym czasie
Jakość od 1961 roku Jakość od 1961 roku
Osobista obsługa klienta Osobista obsługa klienta

Ogólne Warunki Obsługi i Realizacji Dostaw

Stan grudzień 2010

§ 1 Właściciel sklepu internetowego i zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Obsługi i Realizacji Dostaw.
1. www.labelprint24.com, www.unserdrucker.de oraz www.international-printshop.com są sklepami internetowymi spółki harder-online gmbh z siedzibą pod adresem Ravensburger Str. 30, 88250 Weingarten. Spółka harder-online gmb, zwana dalej Harder-Online, jest spółką zarejestrowaną w Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Dreźnie (HRB 28989). Prezesem spółki harder-online gmb jest pan Stefan Harder. 
2. Dla wszystkich stosunków handlowych między sklepami internetowymi www.labelprint24.com, www.unserdrucker.de,  www.international-printshop.com i kupującymi, zleceniodawcami oraz zamawiającymi, zwanymi dalej zleceniodawcą, jako uzupełnienie innych warunków umów zastosowanie mają wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Obsługi i Realizacji Dostaw, które w każdej chwili mogą zostać przywołane, wydrukowane lub pobrane przez zleceniodawcę ze strony internetowej http://www.labelprint24.com/pl/terms-of-service.php. Harder-Online nie uznaje innych warunków handlowych, także w przypadku bezwarunkowego wykonania świadczenia lub przyjęcia zapłaty, chyba że Harder-Online wyrazi na nie wyraźną zgodę na piśmie.
3. Niniejsze Ogólne Warunki Obsługi i Realizacji Dostaw mają zastosowanie także dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych bez ich ponownego załączenia, aż do udostępnienia przez Harder-Online nowej wersji Warunków.

 

§ 2 Doradztwo
Harder-Online udziela porad zleceniodawcy tylko na jego wyraźne życzenie. Brak wypowiedzi nie jest uważany za poradę. 
Doradztwo przez Harder-Online opiera się tylko i wyłącznie na wartościach empirycznych uzyskanych we własnym przedsiębiorstwie i uwzględnia obecny stan nauki i techniki tylko w sposób niewiążący. Informacje zawarte w prospektach, katalogach i specyfikacjach technicznych nie są wiążące i nie zwalniają zleceniodawcy z obowiązku ich osobistego sprawdzenia.
Doradztwo przez Harder-Online odnosi się jedynie do właściwości oferowanych produktów, jednak nie do ich zastosowania u zleceniodawcy lub jego odbiorców. Tym niemniej porady dotyczące zastosowania produktów u zleceniodawcy nie są wiążące, chyba że Harder-Online wyraźnie uznała je za wiążące na piśmie. 
Doradztwo przez Harder-Online, będące doradztwem zorientowanym na produkty i usługi, odnosi się tylko i wyłącznie do produktów i usług oferowanych przez Harder-Online. Nie obejmuje ono doradztwa na temat kwestii niewynikających z umów tzn. porad udzielanych bez wykonania przez Harder-Online świadczenia. 

§ 3 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostarczenie etykiet przez Harder-Online, zgodnie z indywidualnymi życzeniami zleceniodawcy.

§ 4 Zawarcie umowy
Umowa dochodzi do skutku w następujący sposób:
1. Na stronie internetowej firmy Harder-Online zleceniodawca ma dostęp do tzw. kalkulatora, przy pomocy którego może on poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów i naciśnięcie przycisku „Oblicz” obliczyć cenę wybranego produktu. Naciśnięcie przycisku „Oblicz“ nie oznacza jeszcze dokonania wiążącego zamówienia.
2. Aby móc złożyć zamówienie na stronie internetowej Harder-Online, zleceniodawcy potrzebne jest najpierw konto klienta, przy pomocy którego może się on zalogować w sklepie internetowym. Otwarcie konta klienta jest dla zleceniodawcy bezpłatne i także nie oznacza jeszcze dokonania wiążącego zamówienia. 
3. Gdy zleceniodawca jest zalogowany na swoim koncie, ma on możliwość przekazania własnych, gotowych do wydruku danych, odnoszących się do skalkulowanego produktu. Dane udostępnione przez zleceniodawcę w ramach jego zamówienia nie są poddawane przez Harder-Online żadnej kontroli; odpowiedzialność za poprawność udostępnionych danych ponosi wyłącznie zleceniodawca. Powyższe nie odnosi się do widocznie nienadających się do obróbki lub nieczytelnych danych lub w przypadku wyraźnego zawarcia umowy dotyczącej dodatkowej usługi (kontroli danych).  Harder-Online poddaje dane bezpłatnej, podstawowej kontroli, podczas której sprawdzany jest format pliku, wprowadzony tekst i kolorystyka lub poprawna przestrzeń barw. Aktywacja pola „Kontrola danych“ sprawi, że dane zostaną całkowicie sprawdzone pod kątem przydatności do druku. Za tą usługę pobierana jest opłata w wysokości     12,- €. 
4. Poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów teraz“ po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych zleceniodawca dokonuje wiążącego zamówienia skalkulowanego produktu. Zamówienie może zostać złożone i przesłane do Harder-Online tylko wtedy, gdy zleceniodawca poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję OWOiRD" zaakceptuje ważność niniejszych warunków umowy i uzna je za podstawę zamówienia. Zamówienie jest dla zleceniodawcy wiążące.
5. Po zalogowaniu się na swoim koncie zleceniodawca może przywołać swoje zlecenia i w razie potrzeby dokonać ponownego zamówienia produktów. Teksty zamówienia są zachowywane przez Harder-Online i mogą być w każdej chwili przywołane, wydrukowane i zapisane przez zleceniodawcę na jego komputerze.
6. Harder-Online poinformuje zleceniodawcę o otrzymaniu zamówienia poprzez przesłanie emailem odpowiedniego potwierdzenia, które zleceniodawca może wydrukować i zachować na swoim komputerze. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Harder-Online, lecz służy jedynie do poinformowania zleceniodawcy o nadejściu zamówienia w firmie Harder-Online. 
7. Umowa dochodzi do skutku poprzez przesłanie przez Harder-Online potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Za potwierdzenie przyjęcia zamówienia uważane jest także przesłanie zamówionego artykułu.
8. Zleceniodawca ma możliwość zamówienia płatnej próbki. Jeśli po otrzymaniu próbki zleceniodawca nie udzieli zezwolenia na druk, otrzyma on rachunek za prace związane z przygotowaniem próbki. Jeśli zleceniodawca udzieli zezwolenia na druk, koszty za przygotowanie próbki będą zawarte w kwocie rachunku za zlecenie.
9. Harder-Online nie jest zobowiązana do przyjęcia zamówienia zleceniodawcy.
10. Brakujące, błędne lub niepełne dane traktowane są jako dane niebędące przedmiotem umowy i nie stanowią one podstawy do zobowiązań ze strony Harder-Online, ani w postaci roszczeń związanych z realizacją zamówienia czy gwarancją, ani roszczeń odszkodowawczych.
11. Jeśli zleceniodawca wycofa udzielone już zlecenie, Harder-Online może, nie naruszając możliwości dochodzenia roszczeń wyższych niż szkoda rzeczywista, naliczyć zleceniodawcy na poczet kosztów związanych z obsługą zlecenia i utraconego zysku koszty wynoszące 10% ceny dostawy lub świadczenia. Zleceniodawca ma prawo do udowodnienia mniejszej szkody.


§ 5 Brak prawa do odstąpienia od umowy i do zwrotu
Zleceniodawca nie ma prawa do odstąpienia od umowy ani prawa do zwrotu zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w § 312d, ust. 4, punkcie 1 kodeksu cywilnego, bowiem przedmiotem umowy jest wykonanie wydruków zgodnie z indywidualnymi życzeniami klienta, których Harder-Online nie będzie mogła sprzedać innym klientom.

§ 6 Zmiany w zamówieniu
1. Jeśli zleceniodawca po zawarciu umowy życzy sobie zmian związanych z realizacją dostarczanego przedmiotu lub świadczenia, wymagane jest zawarcie osobnej umowy. 
2. W przypadku braku informacji lub błędnych informacji Harder-Online zastrzega sobie prawo do odpowiedniej modyfikacji dostarczanego przedmiotu lub świadczenia. 

§ 7 Termin dostawy
1. Dostawy naszych produktów następują w odstępstwie od § 271 kodeksu cywilnego po wyprodukowaniu zamówionego towaru w ramach normalnej działalności handlowej.
2. Jeśli ustalono okres dokonania dostawy lub realizacji świadczenia, okres ten rozpoczyna się wraz z przesłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jednak nie przed wyjaśnieniem wszystkich szczegółów zamówienia i należytego spełnienia przez zleceniodawcę wszystkich obowiązków związanych z jego udziałem w ustalaniu szczegółów zamówienia. Powyższe odnosi się też odpowiednio do terminów dostawy i terminów realizacji świadczenia. 
W przypadku wspólnego ustalenia zmian dotyczących przedmiotu zamówienia należy ustalić nowy okres i termin dostawy lub realizacji zamówienia. 
Dotyczy to także przypadków, gdy po zawarciu umowy na nowo negocjowano przedmiot umowy, nawet jeśli przedmiot umowy się nie zmienił. 
3. Okres i termin dokonania dostawy lub realizacji zamówienia obowiązuje pod warunkiem, że materiał produkcyjny zostanie dostarczony odpowiednio wcześniej i będzie wolny od wad oraz że nie nastąpią żadne nieprzewidywalne zakłócenia w produkcji. 
4. Termin dostawy lub realizacji zamówienia zostaje dotrzymany, jeśli do jego upływu dostarczany przedmiot lub świadczenie opuści zakład firmy Harder-Online lub Harder-Online zawiadomi zleceniodawcę o gotowości i możliwości odbioru przedmiotu.
5. Jeśli dostawa przedmiotu lub świadczenia jest opóźniana przez zleceniodawcę, Harder-Online może za każdy zaczęty miesiąc naliczyć zleceniodawcy koszty składowania wynoszące 0,5%, jednak nie przekraczające w sumie 5% ceny dostawy lub świadczenia. 
Obie strony mają prawo do przedłożenia dowodu na wyższe lub niższe koszty składowania. 
Harder-Online ma prawo do wyznaczenia na koszt i ryzyko zleceniodawcy odpowiedniego miejsca składowania przedmiotu lub wykonanego świadczenia oraz do ubezpieczenia go.
6. Harder-Online ma prawo do realizacji ustalonej dostawy lub świadczenia także przed upływem wyznaczonego terminu.
7. Dostawy lub świadczenia częściowe są dopuszczalne i mogą być rozliczane osobno. 
8. Produkty przysługujące zleceniodawcy, w szczególności dane i nośniki danych, będą archiwizowane przez Harder-Online po terminie dostawy towaru tylko po wyraźnym, wcześniejszym uzgodnieniu i za dodatkową opłatą.

§ 8 Siła wyższa
W przypadku wystąpienia siły wyższej czas dostawy i realizacji świadczenia przedłuża się o czas trwania zakłócenia. Do zakłóceń zalicza się też, ale nie tylko, zakłócenia w pracy zakładu, strajki, lokauty, utrudnienia w ruchu, zarządzenia władz państwowych mające wpływ na w Harder-Online lub jej dostawców. Powyższe obowiązuje także wtedy, gdy dostawa przez Harder-Online była opóźniona już wtedy, gdy doszło do wystąpienia tych okoliczności. Harder-Online bezzwłocznie poinformuje zleceniodawcę o początku i końcu tego typu utrudnień. 
Jeśli dostawa przedmiotu lub realizacja świadczenia opóźnia się o więcej niż sześć tygodni, zarówno zleceniodawca jak i Harder-Online ma prawo do odstąpienia od umowy odnoszącej się do zakresu świadczeń dotkniętych utrudnieniami.

§ 9 Ceny i płatność
1. Przed dokonaniem przez zleceniodawcę wiążącego zamówienia zostaje on poinformowany o cenie przedmiotu umowy, którą zleceniodawca potwierdza poprzez złożenie wiążącego zamówienia. Jeśli nie dokonano innych ustaleń, zastosowanie mają uzgodnione ceny podane w danej walucie krajowej, stosownie do klauzuli EXW (ex works) Międzynarodowych Reguł Handlu z roku 2000, doliczając podatek VAT, koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia transportu oraz innych kosztów przesyłki. Przesyłane artykuły są ubezpieczane przez Harder-Online tylko na wyraźne pisemne żądanie i koszt zleceniodawcy. 
2. Przy dostawie w obrębie Niemiec i do innych krajów UE, nie są liczone koszty przesyłki.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny. Zleceniodawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty po sfinalizowaniu umowy, czyli po otrzymaniu towaru będącego przedmiotem umowy i rachunku.
4. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia rachunku zaraz po jego otrzymaniu, bez jakichkolwiek potrąceń. W razie niedokonania zapłaty zleceniodawca popada w zwłokę z wymagalnością zapłaty bez dalszego upomnienia. Nie udziela się skonto ani rabatów. 
5. Zleceniodawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty przy pomocy serwisu internetowego PayPal, poprzez upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego lub za pobraniem pocztowym. Harder-Online wyraźnie zastrzega sobie prawo do przyjmowania weksli lub czeków. Weksle i czeki będą przyjmowane tylko pod warunkiem wyrażenia zgody na ich przyjęcie przez Harder-Online, jednak nie oznaczają one wykonania zobowiązania i będą traktowane jako zapłata tylko po bezwarunkowym dopisaniu kwoty do konta bankowego firmy. 
6. Zastosowanie ma § 286, ust. 3 kodeksu cywilnego; wg tego paragrafu zleceniodawca popada w zwłokę 30 dni po terminie zapłaty ceny kupna. 
7. W przypadku zwłoki w płatności, odroczenia płatności lub płatności ratalnej Harder-Online ma prawo, o ile zleceniodawca jest przedsiębiorcą zgodnie z § 14 kodeksu cywilnego, żądać odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej danej stopy bazowej rocznie. Jeśli zleceniodawca jest użytkownikiem zgodnie z § 13 kodeksu cywilnego, Harder-Online ma prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej danej stopy bazowej rocznie. Harder-Online ma także prawo wstrzymać dalsze świadczenia do momentu uregulowania przez zleceniodawcę wszystkich niezapłaconych rachunków. Prawo do udowodnienia wyższej szkody pozostaje zastrzeżone.
8. Harder-Online ma prawo żądać podczas zawierania umowy stosownej zaliczki. Odsetki od zaliczki nie będą wypłacane.
9. Jeśli zleceniodawca nie uregulował kilku rachunków względem Harder-Online i nie dokonuje płatności na poczet konkretnego rachunku, Harder-Online ma prawo ustalić, na poczet którego z nieuregulowanych rachunków płatność zostaje zaliczona. 
10. W razie uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej zleceniodawcy Harder-Online ma prawo żądać zapłaty z góry lub innego stosownego zabezpieczenia świadczeń realizowanych na rzecz zleceniodawcy. 
Jeśli zleceniodawca nie jest skłonny do dokonania zapłaty z góry lub zaoferowania innego zabezpieczenia Harder-Online ma prawo po upływie stosownie przedłużonego terminu odstąpić od odpowiednich umów i żądać odszkodowania z tytułu niespełnienia zobowiązania. 
11. Ustalone terminy płatności tracą ważność, a płatność zaległych roszczeń jest wymagalna natychmiast, jeśli otwarte zostanie postępowanie upadłościowe dotyczące majątku zleceniodawcy, jeśli zleceniodawca podał nieprawdziwe dane na temat swojej zdolności kredytowej lub w przypadku innych uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej zleceniodawcy.
12. Prawo zleceniodawcy do potrącenia roszczeń względem Harder-Online przysługuje mu tylko wtedy, gdy wierzytelność wzajemna zostanie uznana lub ma moc prawną. Odstąpienie od roszczeń względem Harder-Online wymaga zgody Harder-Online.
13. Zleceniodawcy przysługuje prawo zatrzymania roszczenia tylko wtedy, gdy wierzytelność wzajemna odnosi się do tego samego stosunku umowy i została uznana lub ma moc prawną, lub gdy Harder-Online naruszy w znacznym stopniu mimo pisemnego upomnienia swoje obowiązki wynikające z tego samego stosunku umowy i nie zaoferuje stosownego zabezpieczenia. 
Jeśli świadczenie wykonane przez Harder-Online jest bezspornie wadliwe, zleceniodawca ma prawo do zatrzymania kwoty zapłaty tylko w wysokości kwoty proporcjonalnej do wad i prawdopodobnego kosztu ich usunięcia. 
14. Termin płatności pozostaje niezmieniony także wtedy, gdy dojdzie do opóźnienia dostawy bez winy Harder-Online.
15. Harder-Online ma prawo do odpowiedniej zmiany ustalonej ceny, gdy dojdzie do zmian przed lub na podczas realizacji zlecenia, powstałych na skutek przekazania przez zleceniodawcę błędnych danych lub dokumentów, lub gdy zleceniodawca życzy sobie zmian.
16. Wykonanie szkiców, projektów, egzemplarzy wzorcowych, wydruków próbnych, kopii do korekty, modyfikacji dostarczonych lub przekazanych danych i podobne prace wstępne zlecone przez zleceniodawcę będą rozliczane osobno. O cenach tych usług zleceniodawca zostanie poinformowany przed złożeniem wiążącego zamawiania, w trakcie jego przygotowywania.

§ 10 Utrudnienia w dostawie i wykonaniu
1.W przypadku wystąpienia siły wyższej drukarnia Harder online jest zwolniona z odpowiedniego zobowiązania do wypełnienia zobowiązań umownych oraz z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej lub z wszelkich innych środków umownych z tytułu naruszenia umowy w tym kontekście od momentu, w którym przeszkoda dokonania dostawy lub wykonanie jest niemożliwe, jeśli zostanie to niezwłocznie zakomunikowane klientowi. Jeśli powiadomienie nie zostanie przekazane natychmiast, zwolnienie zacznie obowiązywać od momentu otrzymania powiadomienia przez klienta. Należności już dokonane przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi przez Harder online.
2. „Siła wyższa” oznacza wystąpienie zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają Harder online wypełnienie jednego lub więcej zobowiązań umownych wynikających z umowy, jeżeli Harder online może udowodnić, że: (a) ta przeszkoda jest poza uzasadnioną kontrolą Harder online oraz (b) nie było to racjonalnie przewidywalne w momencie zawierania umowy; oraz (c) skutków przeszkody Harder online nie mogło uniknąć lub pokonać w rozsądny sposób. O ile nie udowodniono inaczej, następujące zdarzenia uważa się za siłę wyższą:
(i) wojna (wypowiedziana lub nie), działania wojenne, agresja, działania obcych wrogów, rozległa mobilizacja wojskowa;
(ii) wojna domowa, zamieszki, bunt i rewolucja, przejęcie władzy przez wojsko lub w inny sposób, powstanie, akty terroryzmu, sabotaż lub piractwo;
(iii) ograniczenia walutowe i handlowe, embargo, sankcje;
(iv) zgodne z prawem lub niezgodne z prawem czynności urzędowe, przestrzeganie prawa lub nakazów rządowych, wywłaszczenie, konfiskata dzieł, rekwizycje, nacjonalizacja;
(v) zaraza, epidemia, klęska żywiołowa lub ekstremalne zdarzenie naturalne;
(vi) wybuch, pożar, zniszczenie sprzętu, przedłużająca się awaria środków transportu, telekomunikacji, systemów informatycznych lub energii;
(vii) powszechne niepokoje pracownicze, takie jak bojkoty, strajki i lokauty, strajki powolne, okupacja fabryk i budynków.
3. Jeżeli skutek stwierdzonej przeszkody lub zdarzenia jest przemijający, konsekwencje określone w ust. 1 obowiązują tylko do czasu, gdy stwierdzona przeszkoda uniemożliwia wykonanie umowy przez Harder online.
4. Jeżeli czas trwania stwierdzonej przeszkody skutkuje pozbawieniem partnerów umowy tego, czego mogliby zgodnie z prawem oczekiwać na podstawie umowy, obaj partnerzy umowy mają prawo do rozwiązania umowy poprzez powiadomienie drugiego partnera umowy w rozsądnym terminie o rozwiązaniu umowy. O ile nie uzgodniono inaczej, partnerzy umowy zgadzają się, że umowa może zostać rozwiązana przez któregokolwiek z partnerów umowy, jeśli czas trwania przeszkody przekracza 60 dni. 5. Harder online jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli z winy własnego dostawcy nie otrzyma surowców niezbędnych do produkcji.Dotyczy to sytuacji gdy zamawiane u własnego dostawcy surowce pomimo zobowiązania umownego nie będą dostarczone, a tym samym firma Harder online nie może wywiązać się z własnych zobowiązań w zakresie dostaw lub świadczenia usług wobec klienta. W takim przypadku Harder online niezwłocznie poinformuje klienta o niedostępności przedmiotu dostawy lub usługi i niezwłocznie zwróci klientowi koszty.
6. Harder online przysługują uprawnienia wymienione w § 8 także wtedy, gdy Harder online już w chwili zaistnienia tych okoliczności popadł w zwłokę- opóżnienie.

§ 11 Obowiązek sprawdzenia i zakwestionowania towaru 
1. Dostarczone artykuły, w szczególności przesłane do korekty produkty po obróbce wstępnej i pośredniej, muszą bezzwłocznie zostać sprawdzone, a w razie wad bezzwłocznie zakwestionowane. Przedsiębiorców obowiązują zgodnie z § 14 kodeksu cywilnego przepisy zawarte w § 377 kodeksu handlowego oraz porównywalne przepisy zagraniczne. W kwestii usług i wykonania produktów z przeważającym elementem usługi dla przedsiębiorców zastosowanie ma § 377 kodeksu handlowego. Reklamacje z tytułu wad muszą następować w formie pisemnej. 
2. Korzystanie z wadliwych produktów i świadczeń jest niedopuszczalne. Jeśli wada nie mogła zostać odkryta podczas przyjęcia towaru lub wykonywania usługi, należy bezzwłocznie po jej odkryciu zaprzestać korzystania z produktu lub usługi. Ciężar dowiedzenia tago, że produkt posiada wadę ukrytą, spoczywa na zleceniodawcy.
3. Zleceniodawca oddaje reklamowany towar do dyspozycji Harder-Online i przyznaje firmie ilość czasu potrzebną na sprawdzenie reklamowanej wady towaru. W przypadku bezpodstawnych reklamacji Harder-Online zastrzega sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy kosztami związanymi ze sprawdzeniem towaru.
4. Reklamacja z tytułu wad nie zwalnia zleceniodawcy od obowiązku wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych. 
5. Wadliwość części dostarczonego towaru nie upoważnia zleceniodawcy do reklamacji całej dostawy, chyba że część towaru nie jest interesująca dla zleceniodawcy.
6. Nieznaczne odbieganie kolorowych reprodukcji we wszystkich metodach produkcji od oryginału nie podlega reklamacji. Powyższe dotyczy również porównań wszelkich produktów wstępnych (np. próbek, odbitek testowych) z produktem końcowym.

§ 12 Gwarancja
1. O ile dostarczony produkt lub świadczenie jest wadliwe, Harder-Online ma prawo według własnego uznania usunąć wadę, wymienić towar lub przyznać notę uznaniową. 
2. Po porozumieniu się z Harder-Online także zleceniodawca może dokonać poprawek. Roszczenia zleceniodawcy z tytułu kosztów powstałych na skutek nakładów mających na celu usunięcie wady, w szczególności koszty związane z transportem, użytkowaniem dróg, koszty pracy i materiału, są wykluczone, jeśli koszty te zwiększyły się, gdyż towar w późniejszym czasie został przewieziony do innego miejsca niż filia firmy zleceniodawcy. 
3. Dostarczenie zamówionego nakładu w ilości do 10% mniejszej lub większej nie stanowi podstawy do reklamacji. Podstawę kwoty zapłaty stanowi dostarczona ilość. 
4. Wyklucza się rękojmie z tytułu wad niewpływających lub nieznacznie wpływających na wartość czy przydatność towaru do użytku.

§ 13 Wady prawne i prawa ochronne
1. Zamówienia wykonywane na podstawie rysunków, szkiców lub innych danych przekazanych Harder-Online będą realizowane na ryzyko zleceniodawcy. Jeśli Harder-Online na skutek realizacji takich zamówień naruszy obce prawa ochronne, zleceniodawca zwolni Harder-Online od roszczeń właściciela tych praw. Za daleko idące szkody odpowiada zleceniodawca.
2. Harder-Online wyklucza odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw ochronnych mających związek z użyciem dostarczonych przedmiotów lub świadczeń i łączenie lub użycie ich z innymi przedmiotami.
3. W razie wystąpienia wad prawnych Harder-Online ma według własnego uznania prawo:
- do nabycia wymaganych licencji związanych z naruszeniem praw ochronnych
- lub do usunięcia wad dostarczonego przedmiotu lub świadczenia poprzez udostępnienie zleceniodawcy zmodyfikowanego w akceptowalnym dla niego zakresie przedmiotu dostawy lub świadczenia.
4. Harder-Online ponosi poza tym odpowiedzialność tylko za naruszenie obcych praw ochronnych zarejestrowanych i opublikowanych w Niemczech.

§ 14 Odpowiedzialność cywilna
1. Harder-Online ponosi odpowiedzialność za proste zaniedbania tylko w razie naruszenia istotnych zobowiązań zawartych w umowie. W przypadku poważnego zaniedbania Harder-Online ponosi odpowiedzialność także za naruszenie nieistotnych zobowiązań zawartych w umowie. Istotne zobowiązania zawarte w umowie to zobowiązania, których dotrzymanie umożliwia należytą realizację warunków umowy i na których dotrzymanie mogła liczyć druga strona umowy. Odpowiedzialność w wyżej opisanych przypadkach ogranicza się do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód. 
2. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu umyślnego naruszenia przez Harder-Online zobowiązań zawartych w umowie, roszczenia z tytułu szkód na osobach i roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu podlegają regulacjom prawnym.
3. Harder-Online ponosi odpowiedzialność za roszczenia deliktowe zgodnie z odpowiedzialnością umowną.
4. Wyklucza się odpowiedzialność odszkodowawczą wykraczająca poza wyżej opisane regulacje. 
5. Zleceniodawca ma prawo do roszczeń regresowych względem Harder-Online tylko o ile nie dokonał on ze swoim odbiorcą ustaleń wykraczających poza uregulowane prawnie roszczenia z tytułu wad i roszczenia odszkodowawcze.  
6. Odpowiedzialność Harder-Online jest wykluczona, jeśli zleceniodawca ograniczył skutecznie swoją odpowiedzialności w stosunku do swojego odbiorcy.  
7. Jeśli odpowiedzialność Harder-Online jest wykluczona lub ograniczona, regulacja ta dotyczy także odpowiedzialności osobistej pracowników, robotników, współpracowników, przedstawicieli i podwykonawców lub osób działających na polecenie Harder-Online. 
8. Jeśli zgodnie z powyższym odpowiedzialność Harder-Online jest wykluczona lub ograniczona, zleceniodawca ma obowiązek zwolnienia Harder-Online na pierwsze żądanie również z roszczeń osób trzecich.
9. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają regulacje prawne.
10. Zleceniodawca ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Harder-Online na piśmie o dochodzeniu ewentualnych roszczeń przez osoby trzecie i zastrzega Harder-Online prawo do podjęcia wszelkich działań zaradczych i pertraktacji ugodowych.

§ 15 Przedawnienie
1. Okres przedawnienia w odniesieniu do roszczeń i praw związanych z wadami produktów, usług i wykonania produktów z przeważającym elementem usługi przez firmę Harder-Online i w odniesieniu do powstałych z ich tytułu szkód wynosi rok. Początek obowiązywania okresu przedawnienia regulowany jest przez postanowienia prawne. Powyższe nie ma zastosowania o ile prawo w przypadkach określonych w §§ 438, ust. 1, nr 2, 479 i 634 a, ust. 1, nr 2 kodeksu cywilnego przewiduje dłuższe okresy przedawnienia.
2. Okres przedawnienia wg powyższego punktu 1 nie obowiązuje w przypadku, gdy Harder-Online podstępnie przemilczała wadę, w razie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód na osobach lub wolności osoby, roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu i w przypadku rażącego naruszenia zobowiązań.
3. Działania naprawcze nie wstrzymują okresu przedawnienia dla pierwotnego świadczenia, ani nie stanowią podstawy do rozpoczęcia nowego okresu przedawnienia. 

§ 16 Nabycie własności, zastrzeżenie własności i prawo zastawu
1. Harder-Online zastrzega sobie prawo własności do wszystkich przedmiotów umowy do momentu całkowitego pokrycia przez zleceniodawcę roszczeń przysługujących Harder-Online, wynikających ze stosunków handlowych ze zleceniodawcą. 
Harder-Online zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do udostępnionych ilustracji, rysunków, kalkulacji i innych dokumentów (technicznych). 
2. Jeśli własność Harder-Online zostanie przetworzona, połączona lub zmieszana z własnością obcą, Harder-Online nabywa prawo własności w stosunku do nowego przedmiotu stosownie z § 947 kodeksu cywilnego. 
3. Jeśli przetworzenie, połączenia lub zmieszanie nastąpi w taki sposób, że przedmiot obcy będzie uznawany za przedmiot główny, Harder-Online nabywa własność przedmiotu w stopniu proporcjonalnym do wartości, jaką przedmiot Harder-Online miał do czasu przetworzenia, połączenia lub zmieszania. 
4. O ile Harder-Online uzyska poprzez swój przedmiot prawo własności do innego przedmiotu, Harder-Online zastrzega sobie prawo własności do tego przedmiotu do momentu całkowitego pokrycia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych ze zleceniodawcą. 
5. Zleceniodawca jest zobowiązany do starannego przechowywania towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności i, o ile jest to konieczne, terminowego przeprowadzania na swój koszt prac konserwacyjnych i naprawczych. Zleceniodawca ma obowiązek ubezpieczyć na własny koszt towar objęty zastrzeżeniem na wypadek jego zaginięcia i uszkodzenia. W przypadku szkody zleceniodawca jest zobowiązany odstąpić od roszczeń z tytułu zabezpieczenia na korzyść Harder-Online. 
6. Zleceniodawca ma prawo do dalszej sprzedaży przedmiotu będącego (współ)własnością Harder-Online w ramach zgodnej z przepisami działalności handlowej, o ile wywiązuje się on ze swoich zobowiązań względem Harder-Online, wynikających z ich stosunku handlowego. W takim przypadku zleceniodawca jest zobowiązany do odstąpienia na korzyść Harder-Online roszczenia powstałego na skutek sprzedaży, proporcjonalnie do udziału wartości przedmiotu, do którego Harder-Online zastrzegła sobie prawo własności, w całkowitej wartości sprzedanego towaru. Zleceniodawca utrzymuje prawo do ściągnięcia tego roszczenia również po jego odstąpieniu. Prawo Harder-Online do samodzielnego ściągnięcia tego roszczenia pozostaje nienaruszone.
7. Prawo zleceniodawcy do dysponowania towarem, do którego zastrzegła sobie prawo własności Harder-Online, oraz prawo do ściągnięcia roszczeń odstąpionych Harder-Online wygasa jak tylko zleceniodawca przestanie wypełniać swoje zobowiązania płatnicze i/lub wniesiony zostanie wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego. W wyżej wymienionych przypadkach oraz w przypadku postępowania zleceniodawcy w sposób niezgodny z umową Harder-Online ma prawo do wycofania bez upomnienia dostarczonych towarów, do których firma zastrzegła sobie prawo własności. 
8. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować Harder-Online o ryzyku utraty towaru objętego zastrzeżeniem do własności, w szczególności w razie upadłości, niewypłacalności i działań mających na celu egzekucję długu. Na żądanie Harder-Online zleceniodawca jest zobowiązany do udzielenia firmie wszystkich niezbędnych informacji o stanie towaru, którego (współ)właścicielem jest Harder-Online, informacji o roszczeniach odstąpionych na rzecz Harder-Online oraz do poinformowania swoich odbiorców o odstąpieniu od roszczeń na korzyść Harder-Online. Zleceniodawca wspiera Harder-Online we wszystkich działaniach mających na celu ochronę (współ)własności Harder-Online i ponosi wynikające z tego tytułu koszty.
9. Z tytułu wszystkich roszczeń wynikających z umowy Harder-Online przysługuje prawo zastawu rzeczy zleceniodawcy, które dostały się na skutek umowy w posiadanie Harder-Online. Harder-Online może dochodzić prawa zastawu także z tytułu roszczeń wynikających z wcześniejszych dostaw lub świadczeń, o ile roszczenia te są związane z dostarczonym przedmiotem lub świadczeniem. 
Prawo zastawu ma zastosowanie do pozostałych roszczeń wynikających ze stosunku handlowego, o ile zostało ono uznane i ma moc prawną. Zastosowanie mają odpowiednio §§ 1204 nn. kodeksu cywilnego i § 50, ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego.
10. Jeśli realna wartość zabezpieczeń przekracza wysokość roszczeń Harder-Online o więcej niż 10%, Harder-Online zwróci według własnego uznania na żądanie zleceniodawcy zabezpieczenia odpowiedniej wysokości. 

§ 17 Klauzula poufności
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do poufnego traktowania wszystkich aspektów stosunku handlowego wymagających ochrony. Zleceniodawca będzie traktował jako tajemnicę handlową wszystkie niejawne szczegóły techniczne i handlowe, które pozna podczas współpracy. Klauzula poufności nie obejmuje informacji i aspektów współpracy, które w momencie podania ich do wiadomości były już ogólnie znane, oraz informacji lub aspektów współpracy, które były znane partnerowi handlowemu w sposób udowodniony już przed podaniem ich do wiadomości przez Harder-Online. Zleceniodawca zobowiązuje się zadbać o to, aby jego pracownicy także przestrzegali klauzuli poufności w interesie Harder-Online.
2. Powielanie dokumentów przekazanych zleceniodawcy jest dopuszczalne tylko w ramach wymogów procesów zakładowych i ustaleń związanych z prawami autorskimi. 
3. Zabrania się udostępniania części i kompletów dokumentów osobom trzecim bez pisemnej zgody Harder-Online lub wykorzystywania ich do celu innego, niż cel do którego zostały one przekazane zleceniodawcy.
4. Także częściowe ujawnienie osobom trzecim informacji na temat współpracy z Harder-Online może nastąpić tylko po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody przez Harder-Online. Zleceniodawca powinien również zobowiązać osoby trzecie do zachowania tajemnicy przy pomocy umowy tego samego rodzaju. Zleceniodawca ma prawo zabiegać o nowych klientów odwołując się do współpracy z Harder-Online tylko po wcześniejszym wyrażeniu przez Harder-Online pisemnej zgody na tego typu działania.
5. Zleceniodawca jest zobowiązany do przestrzegania klauzuli tajności także po zakończeniu współpracy z Harder-Online.
6. Zleceniodawca zobowiązuje się do nieprzeprowadzania w sposób pośredni lub bezpośredni transakcji z klientami Harder-Online, odpowiadających pod względem przedmiotów dostawy i świadczeń towarom oferowanym przez Harder-Online.

§ 18 Obowiązujące prawo
1. W stosunku do użytkowników w znaczeniu § 13 kodeksu cywilnego właściwość miejscową sądu regulują przepisy prawne. W stosunku do przedsiębiorców w znaczeniu § 14 kodeksu cywilnego właściwość miejscową zgodnie z wyborem Harder-Online ma sąd właściwy dla siedziby Harder-Online lub sąd właściwy dla zleceniodawcy. 
2. Miejscem wykonania płatności na korzyść Harder-Online, wynikających ze stosunku handlowego, jest siedziba Harder-Online.
3. W kwestiach dotyczących stosunku handlowego ze zleceniodawcą zastosowanie ma tylko i wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się możliwość zastosowania regulacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG – „Wiener Kaufrecht"). 
4. Jeśli część niniejszych Ogólnych Warunków Obsługi i Realizacji Dostaw miałaby nie posiadać mocy prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych regulacji Warunków. Partnerzy handlowi dołożą starań, aby zastąpić klauzule niemające mocy prawnej takimi, które będą najbardziej zbliżone sformułowaniom pierwotnym pod względem celów handlowych i treści prawnych.ODR:
Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).