Výroba na míru Výroba na míru
Produkce v rekordním čase Produkce v rekordním čase
Kvalita od roku 1961 Kvalita od roku 1961
Osobní zákaznické poradenství Osobní zákaznické poradenství

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP)

Všeobecné podmínky zpracování a dodání (VPZD) společnosti harder-online GmbH
pro smlouvy prostřednictvím internetových obchodů "unserdrucker.de" a "labelprint24.com"
(Stav, listopad 2023)

§ 1 Rozsah platnosti
1. Tyto Všeobecné podmínky pro zpracování a dodání jsou platné výlučně spolu s ostatními výslovně sjednanými smluvními ujednáními pro veškeré obchodní transakce mezi harder-online GmbH nebo sesterskou společností pověřenou harder-online GmbH plněním smlouvy (dále v textu jen harder-online) a kupujícím, objednatelem nebo zákazníkem, dále jen „Zákazníkem“, prostřednictvím internetových obchodů „unserdrucker.de“ a „labelprint24.com“ provozovaných harder-online..
Odlišné či doplňující podmínky nebudou společností harder-online uznány - a to ani při bezvýhradném poskytnutí plnění nebo přijetí platby; ledaže by společnost harder-online jejich platnost výslovně písemně schválila.

2.
Tyto VZDP se vztahují pouze na obchodní transakce s podnikateli ve smyslu § 14 občanského zákoníku (BGB); platí také pro všechny budoucí obchodní vztahy bez nutnosti opětovného začlenění, dokud společnost harder-online nevydá nové VZDP.

3.
Veškeré dohody uzavřené v průběhu smluvních jednání mezi společností harder-online a zadavatelem, musejí být za účelem doložení zaznamenány písemně a potvrzeny oběma stranami.

4.
Vedlejší ujednání, následné změny smlouvy a převzetí záruky, zejména záruky za vlastnosti, nebo převzetí rizika pořízení věci, musejí mít písemnou formu, pokud byly vydány osobami, které nejsou oprávněnými zástupci. 

§ 2 Poradenství
1. Společnost harder-online bude poskytovat poradenství zadavateli pouze na jeho výslovnou žádost. Především v případě opomenutých informací nelze poradenskou činnost poskytovat.

2.
Poradenství poskytované společností harder-online se týká výhradně vlastností jejích vlastních produktů, nikoli však jejich použití zadavatelem nebo dalšími jeho odběrateli; jakékoli poradenství poskytnuté na žádost zadavatele k použití produktů je nezávazné.

3.
Poradenství poskytované společností harder-online týkající se produktů a služeb, se vztahuje výhradně na produkty a služby vyrobené společností harder-online.
Nevztahuje se na mimosmluvní poradenství, tedy na taková prohlášení, která jsou poskytována bez toho, aniž by společnost harder-online poskytovala plnění.

4.
Poradenské služby společnosti harder-online jsou založeny výhradně na empirických hodnotách z vlastní společnosti a zahrnují nejnovější poznatky vědy a techniky pouze nezávazným způsobem.

5.
Zadavatel je odpovědný za kontrolu a zajištění vhodnosti použití a kompatibility výrobků pro jejich zamýšlené využití; to platí zejména pro pogumované, samolepicí a nesamolepicí produkty, s ohledem na jejich vhodnost a kompatibilitu s podkladovými materiály určenými k jejich umístění.

§ 3 Uzavření smlouvy
1. Aby mohl zadavatel u společnosti harder-online zadávat objednávky, potřebuje nejprve svůj zákaznický účet, pomocí kterého se může přihlásit do internetového obchodu. Zřízení zákaznického účtu je pro zadavatele bezplatné a není vázáno na žádnou závaznou objednávku.

2.
Využíváním internetového obchodu a zadáním objednávky zadavatel potvrzuje, že jedná jako podnikatel ve smyslu § 14 občanského zákoníku.

3.
Stisknutím tlačítka "„objednat s povinností platby“, po zadání všech nezbytných údajů, zadavatel závazně objednává vybrané zboží. Objednávka učiněná zadavatelem představuje nabídku společnosti harder-online na uzavření kupní smlouvy.

4.
Po odeslání objednávky obdrží zadavatel od společnosti harder-online na svoji e-mailovou adresu, kterou uvedl během procesu objednávání, e-mail s potvrzením přijetí objednávky od společnosti harder-online, ve kterém je uveden podrobný výčet jednotlivých údajů. Potvrzení o přijetí pouze informuje o přijetí objednávky společností harder-online a nepředstavuje zatím přijetí nabídky, ke kterému došlo prostřednictvím objednávky.

5.
Smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky zaslaným společností harder-online na e-mail. Za potvrzení objednávky se považuje i zaslání objednaného zboží.

6.
Společnost harder-online není povinna, objednávku zadavatele přijmout.

7.
Chybějící, nesprávné nebo neúplné informace se považují za výslovně neodsouhlasené a nezakládají žádné povinnosti společnosti harder-online, a to ani ve smyslu povinností plnění či záruční povinnosti, ani ve smyslu povinností k náhradě škody. Údaje poskytnuté zadavatelem v rámci jeho objednávky nebudou ze strany společnosti harder-online předmětem kontroly; odpovědnost za správnost poskytnutých údajů nese výhradně zadavatel. To neplatí pro údaje, které jsou zjevně nezpracovatelné nebo nečitelné, nebo v případě výslovné dohody o zpoplatněné kontrole údajů.

8.
Pokud zadavatel odstoupí od podané závazné objednávky, může společnost harder-online, aniž by tím byla dotčena možnost požadovat vyšší skutečnou škodu, účtovat 10 % z ceny dodávky nebo plnění za náklady vzniklé při vyřizování objednávky. Zadavateli zůstává vyhrazena možnost doložení nižší škody.

9.
Po přihlášení do svého zákaznického účtu může zadavatel sledovat průběh svých objednávek. Text objednávky je uložen u společnosti harder-online a zadavatel si jej může kdykoli vyhledat, vytisknout nebo uložit do svého vlastního počítače.

10.
Zadavatel může svůj zákaznický účet kdykoli vymazat zasláním e-mailu se svými zákaznickými údaji na adresu „info@unserdrucker.de“ a „info@labelprint24.com“.

§ 4 Korektura
Zadavatel má možnost zažádat o zpoplatněnou korekturu. Pokud se po předložení korektury nerozhodne pro uvolnění do tisku, budou mu výdaje za přípravu korektury fakturovány. Pokud se zadavatel rozhodne pro uvolnění do tisku, budou náklady na přípravu korektury zahrnuty ve fakturované částce na zakázku.

§ 5 Změny smlouvy
1. Pokud si zadavatel po uzavření smlouvy přeje provést změny předmětu dodávky nebo plnění, je k tomu potřeba samostatná smluvní dohoda.

2.
Náčrtky, předlohy, zkušební sady, zkušební tisky, první vzorové díly, korekční obtahy a podobné předběžné práce se zasílají zadavateli pouze na jeho výslovnou písemnou žádost.

3.
Následné změny z podnětu zadavatele, včetně z tohoto důvodu vzniklých prostojů zařízení, budou zadavateli naúčtovány. Za následné změny se považuje také opakování zkušebních nátisků vyžádaných zadavatelem, z důvodu pouze drobných odchylek od původního návrhu.

4.
Společnost harder-online si vyhrazuje právo, provést přiměřené změny na předmětu dodávky nebo plnění v případě chybějících nebo nesprávných informací. Újmy způsobené chybějícími nebo nesprávnými informacemi, zejména dodatečné náklady nebo škody, hradí zadavatel.

5.
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny předmětu dodávky nebo plnění, které neohrozí cíl smlouvy, zejména pokud jde o materiál a provedení. 

§ 6 Dodací lhůta
1. Pokud byla dohodnuta dodací lhůta nebo lhůta k plnění, začíná tato lhůta běžet odesláním potvrzení objednávky, avšak ne dříve než po úplném vyjasnění všech podrobností objednávky a po řádném splnění všech povinností součinnosti ze strany zadavatele; totéž platí obdobně pro termíny dodání nebo data plnění.

2.
V případě vzájemně dohodnutých změn předmětu zakázky se termíny dodání nebo lhůty k plnění a termíny dodání nebo data plnění sjednají znovu.
To platí i v případě, pokud se o předmětu zakázky po uzavření smlouvy znovu jednalo, aniž by ke změně předmětu zakázky došlo.

3.
Dodací lhůty nebo lhůty k plnění a termíny dodání nebo data plnění jsou podmíněny bezchybným a včasným dodáním předem, jakož i nepředvídatelnými poruchami ve výrobě.

4.
Dodací lhůty a lhůty k plnění se automaticky prodlužují o dobu, po kterou zadavatel neplní své závazky vůči společnosti harder-online. Dodací lhůty a lhůty k plnění se pozastavují zejména po dobu kontroly nátisků, korekční obtahů, korektur, vzorků atd. ze strany zadavatele, a to od okamžiku odeslání zadavateli až do okamžiku konečného schválení. To platí obdobným způsobem také pro lhůty k plnění a termíny dodání.

5.
Dodací lhůta nebo lhůta k plnění se považuje za dodrženou, pokud v době do jejího uplynutí předmět dodávky nebo plnění opustí provozovnu společnosti harder-online nebo společnost harder-online oznámí, že jsou tyto předměty připraveny k vyzvednutí resp. k odeslání.

6.
Společnost harder-online je oprávněna, poskytnout sjednanou dodávku nebo plnění před dohodnutým termínem.

7.
Dílčí dodávky nebo plnění jsou - pokud je to pro zákazníka únosné - možné a mohou být fakturovány odděleně. 

§ 7 Prodlení s převzetím
1. Pokud zadavatel nepřevezme zboží v dohodnutém termínu dodání nebo po uplynutí sjednané dodací lhůty v důsledku okolností, za které odpovídá, může společnost harder-online požadovat náhradu dodatečných nákladů, které jí v důsledku toho vznikly.

2.
V případě zpoždění dodávky nebo plnění ze strany zadavatele, může společnost harder-online účtovat náklady na skladování ve výši 0,5 % za každý započatý měsíc, nejvýše však celkově 5 % z ceny dodávky nebo plnění. Smluvní strany mají možnost, prokázat vyšší nebo nižší náklady na skladování.
Společnost harder-online je oprávněna, určit vhodné místo na uložení a pojistit předměty dodávky nebo plnění na náklady a riziko zadavatele.

3.
Produkty, na které má zadavatel nárok, zejména data a datové nosiče, bude společnost harder-online archivovat po datu dodání zboží pouze na základě výslovné dohody a za zvláštní úhradu.

4.
Pokud je společnost harder-online oprávněna požadovat náhradu škody namísto plnění, může, aniž by tím byla dotčena možnost uplatnit vyšší skutečnou náhradu škody, požadovat jako náhradu škody 15 % z ceny, ledaže zadavatel prokáže, že škoda vůbec nevznikla nebo že byla výrazně nižší, než je tato paušální částka. 

§ 8 Překážky dodávek a překážky v plnění
1. V případech vyšší moci je společnost harder-online zproštěna dané povinnosti plnit své smluvní závazky a veškerých povinností k náhradě škody nebo jakéhokoli jiného právního prostředku za porušení smlouvy v této souvislosti, a to od okamžiku, kdy překážka znemožní společnosti harder-online dodávat zboží nebo poskytovat plnění, za předpokladu, že je o tom zadavatel neprodleně informován. Není-li poskytnutí informace učiněno neprodleně, nabývá zproštění od těchto závazků účinnosti okamžikem, kdy je sdělení zadavateli doručeno. Plnění, které do tohoto okamžiku již zadavatel poskytl, mu společnost harder-online neprodleně uhradí.

2.
"Vyšší mocí" se rozumí výskyt události nebo okolnosti, které brání společnosti harder-online v plnění jedné nebo více smluvních povinností, vyplývající pro společnost harder-online ze smlouvy, pokud společnost harder-online prokáže, že: (a) tato překážka leží mimo oblast možné kontroly společností harder-online; a (b) překážka nebyla v době uzavírání smlouvy přiměřeně předvídatelná; a (c) dopady této překážky nemohla společnost harder-online přiměřeně odvrátit nebo překonat.
Dokud se neprokáže opak, má se za to, že vyšší moc je prokázána v následujících případech:
(i) válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), boje, útok, útoky zahraničních nepřátel, rozsáhlá vojenská mobilizace;
(ii) občanská válka, rebélie, povstání a revoluce, vojenské nebo jiné převzetí moci, povstání, teroristické činy, sabotáž nebo pirátství;
(iii) měnové a obchodní restrikce, embarga, sankce;
(iv) zákonné nebo nezákonné úřední úkony, dodržování zákonů nebo vládních nařízení, vyvlastnění, konfiskace továren, rekvizice, znárodnění;
(v) nákaza, epidemie, přírodní katastrofa nebo mimořádná přírodní událost;
(vi) výbuch, požár, zničení zařízení, dlouhodobý výpadek dopravy, telekomunikací, informačních systémů nebo zdrojů energie;
(vii) všeobecné nepokoje pracujících, jako jsou bojkoty, stávky a výluky, záměrné zpomalení práce, obsazování továren a budov.

3.
Pokud je dopad uplatněné překážky nebo události pouze dočasný, tak se následky uvedené v bodě 1 uplatní pouze po dobu, kdy tato překážka brání společnosti harder-online v plnění dané smlouvy.

4.
Pokud má trvání dané překážky za následek, že smluvní strany nemohou ve větším rozsahu získat to, co mohly na základě smlouvy rozumně očekávat, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu vypovědět, oznámením této skutečnosti druhé smluvní straně v přiměřené lhůtě. Pokud není dohodnuto jinak, smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že tato smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran v případě, pokud doba trvání překážky přesáhne 60 dnů.

5.
Společnost harder-online je rovněž oprávněna, odstoupit od smlouvy v případě, pokud bez jejího vlastního zavinění nedodá společnosti harder-online zboží její dodavatel, přestože se k tomu smluvně zavázal, a společnost tak není schopna plnit své vlastní závazky k dodávkám nebo plnění vůči zadavateli. V takovém případě společnost harder-online neprodleně informuje zadavatele o nedostupnosti daného předmětu dodávky nebo plnění a neprodleně zadavateli uhradí veškeré již poskytnuté služby.

6.
Společnosti harder-online příslušejí rovněž práva uvedená v § 8 v případě, pokud byla společnost harder-online v prodlení již v době, kdy tyto okolnosti nastaly. 

§ 9 Platby
1. Není-li dohodnuto jinak, sjednané ceny platí v eurech v souladu s doložkou EXW (ex works) dle INCOTERMS 2020 plus daň o obratu, náklady na clo, dopravu, balení a pojištění při přepravě, jakož i další náklady na dopravu.
Pojištění zasílaného zboží zajistí společnost harder-online pouze na výslovnou písemnou žádost a na náklady zadavatele.

2.
Doručení bude provedeno za přepravní náklady uvedené během procesu objednávání.

3.
Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, může zadavatel uhradit sjednanou cenu v zásadě platbou předem, prostřednictvím služby PayPal nebo na dobírku. Zadavatelé se sídlem mimo území Spolkové republiky Německo mohou platit pouze prostřednictvím služby PayPal. Společnost harder-online si rovněž výslovně vyhrazuje právo provádět dodávky až po předchozí platbě ze strany zadavatele, a to zejména z důvodu ochrany před úvěrovým rizikem.

4.
Společnost harder-online je oprávněna, přiměřeně změnit dohodnutou cenu, pokud po uzavření smlouvy dojde ke změnám výše nákladů, zejména v důsledku kolektivních smluv, změn cen materiálů nebo energií. Zadavateli budou na vyžádání změny nákladů doloženy.

5.
Společnost harder-online je oprávněna, přiměřeně změnit dohodnutou cenu, pokud dojde ke změnám před provedením objednávky nebo při její realizaci, z důvodu, kdy informace nebo podklady poskytnuté zadavatelem byly nesprávné nebo pokud zadavatel požaduje změny z jiných důvodů.

6.
Náčrtky, předlohy, zkušební sady, zkušební tisky, první vzorové díly, korekční obtahy, změny dodaných nebo předaných dat a podobné přípravné práce provedené z podnětu zákazníka, jakož i přenosy dat se účtují zadavateli zvlášť. To platí i v případě, pokud bude udělena sériová zakázka.

7.
Společnost harder-online je oprávněna, požadovat v případě uzavření smlouvy přiměřenou zálohu, a to zejména v případě dodání velkého množství papíru a lepenky přesahujícího průměrné množství, jakož i v případě dodání speciálních materiálů nebo plnění předem. Úroky se zde nevyplácejí.

8.
Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury splatné do 30 dnů od data vystavení faktury. Platí se bez srážek. V případě neuhrazení faktury, se zadavatel dostává i bez upomínky do prodlení.
Slevy a rabaty jsou poskytovány pouze po zvláštní dohodě. Dílčí úhrady vyžadují zvláštní písemnou dohodu.

9.
Pokud má společnost harder-online vůči zadavateli více neuhrazených pohledávek a pokud platby ze strany zadavatele nejsou provedeny v souvislosti s konkrétní pohledávkou, je společnost harder-online oprávněna určit, v souvislosti s jakou z neuhrazených pohledávek byla daná platba provedena.

10.
V případě prodlení s placením, odkladu nebo částečné úhrady je společnost harder-online oprávněna, účtovat úrok z prodlení ve výši 9 procentuálních bodů p.a. nad příslušnou základní úrokovou sazbou, a zadržet další poskytování služeb až do uhrazení všech splatných faktur. Doložení vyšší škody zůstává vyhrazeno.

11.
Zadáním objednávky potvrzuje zadavatel svoji platební schopnost, resp. bonitu.
V případě důvodných pochybností o platební schopnosti nebo bonitě zadavatele, je společnost harder-online oprávněna, požadovat zálohu nebo vhodnou záruku za plnění, které má zadavatel poskytnout.
Pokud zadavatel není ochoten, uhradit platbu předem nebo poskytnout záruku, je společnost harder-online oprávněna po uplynutí přiměřené lhůty od podobných smluv odstoupit a vyžadovat náhradu škody za neplnění.

12.
Poskytnuté platební termíny pozbývají platnosti a nesplacené pohledávky se stávají okamžitě splatnými, pokud je na majetek zadavatele vyhlášeno insolvenční řízení nebo pokud zadavatel uvedl o své úvěruschopnosti nepravdivé údaje nebo v případě jiných oprávněných pochybností o platební schopnosti nebo bonitě zadavatele.

13.
Zadavatel má právo na započtení oproti pohledávkám společnosti harder-online pouze v případě, pokud je vzájemná pohledávka nesporná nebo pravomocná.
Postoupení pohledávek vůči společnosti harder-online vyžaduje souhlas společnosti harder-online.

14.
Zadavatel má zadržovací právo pouze v případě, že se protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu a je nesporný nebo o něm bylo pravomocně rozhodnuto nebo pokud společnost harder-online i přes písemné upozornění podstatným způsobem porušila své povinnosti vyplývající ze stejného smluvního vztahu a nenabídla odpovídající zajištění.
Pokud je služba poskytnutá společností harder-online nesporně nekvalitní, je zadavatel oprávněn, zadržet pouze takovou částku, která je v přiměřeném poměru k vadám a k předpokládaným nákladům na jejich odstranění.

15.
Lhůty splatnosti zůstávají v platnosti i v případě, pokud dojde ke zpoždění dodávky bez zavinění společnosti harder-online.

16.
V případě prvních objednávek je společnost harder-online oprávněna, účtovat kromě smluvně dohodnutých cen za předmět dodávky, přiměřené a obvyklé jednorázové náklady na programování a zajištění výbavy.

17.
V případě, že není daň z přidané hodnoty zahrnuta ve vyúčtování společnosti harder-online, zejména proto, že společnost harder-online na základě informací poskytnutých zadavatelem předpokládá, že došlo k "dodání v rámci členských zemí" ve smyslu § 4 č. 1 b v por. s § 6 a zákona o dani z obratu a společnosti harder-online je následně účtována DPH (§ 6 a IV zákona o dani z obratu), je zadavatel povinen, účtovanou částku společnosti harder-online uhradit. Tato povinnost je dána nezávisle na tom, zda společnost harder-online musí následně uhradit DPH, dovozní daň nebo srovnatelné daně v tuzemsku nebo v zahraničí.

§ 10 Plnění
1. Místem plnění objednaných služeb je závod společnosti harder-online. Není-li písemně dohodnuto jinak, vyzvedává si zadavatel zboží zde, po oznámení o jeho dokončení.

2.
Místem plnění pro platby společnosti harder-online vyplývající z obchodního vztahu je sídlo společnosti harder-online.

3.
Zadavatel je povinen převzít dodávku, jakmile mu společnost harder-online oznámí, že byla dodávka dokončena.
Pokud si zadavatel nepřevezme dodávku během 2 týdnů od oznámení, považuje se převzetí za provedené.

4.
Nebezpečí případných vad zboží přechází na zadavatele okamžikem schválení k tisku, pokud se nejedná o vady, které vznikly nebo mohly být zjištěny až při výrobě po schválení k tisku.

5.
Nebezpečí zničení, ztráty nebo poškození zboží přechází na zadavatele okamžikem oznámení o dokončení zboží. Pokud bylo dohodnuto zaslání zboží, přechází odpovídající riziko na zadavatele okamžikem odeslání zboží nebo jeho předáním na přepravní společnost.

6.
Pokud není výslovně dohodnuto jinak, provádí se příprava přepravních dokladů a průvodních dokumentů s odkazem na společnost harder-online.

7.
Pokud není dohodnuto jinak, určuje typ a rozsah obalu společnost harder-online. Jednorázové obaly likviduje zadavatel.

8.
Pokud je zásilka zasálána ve vratných obalech, je třeba tyto obaly vrátit do 30 dnů od převzetí zásilky se zaplacenou přepravou. Za ztrátu a poškození vratných obalů ručí zadavatel.
Vratné obaly se nesmějí používat k jiným účelům ani k umisťování jiných předmětů. Jsou určeny výhradně na přepravu dodávaného zboží. Nápisy se nesmějí odstraňovat.

9.
V případě poškození nebo ztráty zboží během přepravy by měl být neprodleně proveden soupis zboží a společnost harder-online by o tom měla být informována. Nároky vyplývající z poškození zboží při přepravě musí zadavatel neprodleně uplatnit u dopravce. 

§ 11 Povinnost kontroly a upozornění na závady
1. Všechny nároky zadavatele z důvodu nekvalitních dodávek či plnění předpokládají, že zadavatel dodržel svoji povinnost kontrol a upozornění na závady.

2.
Zadavatel je povinen, zkontrolovat zboží z hlediska vad a poškození, zejména také za účelem opravy základních výrobků a polotovarů, v souladu s § 377 obchodního zákoníku (HGB), a to neprodleně po dodání a oznámit tuto skutečnost společnosti harder-online, stejně jako oznámit i později vady a poškození ihned po jejich zjištění a poskytnout společnosti harder-online vzorek z příslušné dodávky. Pro služby a plnění ze smlouvy o dílo platí odpovídajícím způsobem ustanovení § 377 obchodního zákoníku. Reklamace musejí být uplatněny písemně.

3.
Použití vadných dodávek či plnění je nepřípustné. Pokud nebylo možné vadu zjistit při převzetí zboží nebo poskytnutí plnění, musí být další používání předmětu dodávky nebo plnění ukončeno ihned po zjištění dané vady. Důkazní břemeno skutečnosti, že je zde skrytá závada, nese zadavatel.

4.
Zadavatel odevzdá reklamované zboží společnosti harder-online a poskytne jí čas potřebný k přezkoumání reklamované závady. V případě neoprávněné reklamace si společnost harder-online vyhrazuje právo, naúčtovat zadavateli vzniklé náklady na kontrolu.

5.
Reklamace nevyvazuje zadavatele z povinnosti dodržení jeho platebních povinností.

6.
Závady části dodaného zboží neopravňují zadavatele k reklamaci celé dodávky, ledaže by částečná dodávka nebyla pro zadavatele smysluplná.

7.
Odchylky v rozměrech dodávek nebo služeb poskytovaných společností harder-online nelze reklamovat, pokud lze tyto odchylky v daném odvětví nebo oboru označit za běžné.

8.
V případě reprodukcí ve všech výrobních procesech nelze reklamovat drobné odchylky od originálu. To samé platí pro porovnání ostatních předloh (např. korektur, nátisků) a koncového produktu. Odpovídající drobné nebo obvyklé odchylky nepředstavují vadu předmětů dodávek či plnění společnosti harder-online.

§ 12 Záruka
1. Pokud byly mezi společností harder-online a zadavatelem dohodnuty jednostranné požadavky týkající se předmětů dodávek a plnění, např. prostřednictvím specifikací, které mají být dodrženy, jedná se o věcnou vadu ve smyslu § 434 občanského zákoníku pouze tehdy, pokud předměty dodávky a plnění tyto subjektivní požadavky nesplňují. Případné odchylné objektivní požadavky ve smyslu § 434 odst. 3 občanského zákoníku jsou v tomto ohledu nepodstatné.

2.
Prohlášení o shodě, dohody o povaze dané věci nebo specifikace vydané společností harder-online, nepředstavují záruky a nezakládají ručení nezávisle na zavinění. Zejména nezbavují zadavatele jeho povinnosti, před zpracováním zboží zkontrolovat, zda je vhodné pro daný typ baleného zboží, a to i provedením příslušných analýz.

3.
V případě vady předmětů dodávek a plnění u společnosti harder-online, je společnost harder-online oprávněna, dle svého vlastního uvážení vadu odstranit, poskytnout náhradní dodávku nebo vystavit dobropis.

4.
Odstranění vady může po dohodě se společností harder-online provést také zadavatel.

5.
Nároky zadavatele na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s dodatečným plněním, zejména nákladů na dopravu, cestovné, práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se tyto náklady zvýší z důvodu, že zboží bylo následně převezeno na jiné místo, než je umístění závodu zadavatele.

6.
Není možné reklamovat zvýšení či snížení dodávek do výše 10 % oproti sjednanému zadání. Účtuje se skutečně dodané množství. U papírových dodávek výroby na zakázku nižších než 1 000 kg se tato procentuální sazba zvyšuje na 20 %, u nižších než 2 000 kg na 15 %.

7.
Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, neposkytuje společnost harder-online záruku na působení lepicí vrstvy na speciálních podkladech.

8.
Poskytnutí záruky na vady, které nesnižují nebo jen nepatrně snižují hodnotu nebo použitelnost produktu, je vyloučeno.

§ 13 Právní vady
1. Objednávky provedené na základě výkresů, náčrtů nebo jiných informací poskytnutých společností harder-online se provádějí na riziko zadavatele. Pokud společnost harder-online v důsledku realizace takových objednávek zasáhne do práv na ochranu průmyslového vlastnictví třetích osob, je zadavatel povinen, převzít za společnost harder-online případné nároky těchto nositelů práv. Následné škody hradí zadavatel.

2.
Odpovědnost společnosti harder-online za jakékoli porušení průmyslových práv v souvislosti s propojením nebo používáním zboží nebo služeb společně s jinými produkty je vyloučena, ledaže by byla společnost harder-online sama za porušení průmyslových práv odpovědná. Pro nároky na náhradu škody platí výlučně § 15.

3.
V případě právních vad je společnost harder-online oprávněna, podle svého vlastního uvážení, zajistit potřebné licence k porušeným průmyslovým právům nebo odstranit vady předmětu dodávky nebo plnění poskytnutím předmětu dodávky nebo plnění, která byla změněna v rozsahu, který je pro zadavatele únosný.

4.
Skutečné místo použití a využívání plnění od společnosti harder-online není společnosti harder-online v zásadě známo. Zadavatel je proto povinen, sám zkontrolovat, zda v místě dodání nebo použití nedochází k porušování průmyslových práv nebo k jinému porušování práv v důsledku dodání nebo využívání plnění společnosti harder-online a zda lze plnění společnosti harder-online v místě použití i z hlediska ostatních skutečností využívat. Kromě toho se odpovědnost společnosti harder-online za porušení průmyslových práv třetích stran vztahuje pouze na ta práva na ochranu průmyslového vlastnictví, která jsou registrována a zveřejněna v Německu, pokud však společnost harder-online není odpovědná za porušení práv na ochranu průmyslového vlastnictví přesahující tento rámec. Pro nároky na náhradu škody platí výlučně § 15.

5.
Převod nebo poskytnutí práv na ochranu průmyslového vlastnictví a autorských práv, zejména stávajících práv průmyslového vlastnictví, společnosti harder-online na zadavatele, není předmětem dodávky nebo plnění poskytované společností harder-online. Povaha a rozsah poskytovaných užívacích nebo průmyslových práv, zůstávají vyhrazeny pro uzavření samostatné smluvní dohody.

6.
Provozní předměty použité společností harder-online na realizaci zakázky, zejména data, filmy, litografie, nástroje a matrice, zůstávají majetkem společnosti harder-online, a to i v případě samostatného vyúčtování, a nebudou vydány; společnost harder-online má nárok na veškerá autorská práva.

7.
Veškeré nápady a dokumenty navržené společností harder-online, zejména vzorky, makety, náčrty, návrhy, technické informace, litografie, zkušební tisky apod., podléhají ochraně duševního vlastnictví společnosti harder-online a nesmějí být bez souhlasu společnosti harder-online použity nebo využívány v jakékoli formě, pokud tyto výrobky nebyly vyrobeny výhradně dle údajů a předpisů zadavatele.

8.
Pokud společnost harder-online zajišťuje výrobu z pověření zadavatele podle výkresů, modelů, vzorků nebo jiných technických podkladů poskytnutých zadavatelem nebo v souladu s procesními požadavky stanovenými zadavatelem, přebírá zadavatel odpovědnost za skutečnost, že tímto nebudou porušena průmyslová práva třetích stran. Pokud třetí strany zakáží společnosti harder-online vyrábět a dodávat tyto výrobky, zejména s odvoláním na existující práva průmyslového vlastnictví, je společnost harder-online oprávněna, aniž by byla povinna ověřovat právní stav, ukončit jakoukoli další činnost v daném rozsahu a požadovat náhradu škody po zadavateli.

9.
Předáním podobných výkresů, podkladů a podobných materiálů, jakož i požadovaných výsledků procesu a zadaných receptur a vstupních materiálů apod. je společnost harder-online zadavatelem odškodněna za veškeré nároky třetích stran v této souvislosti.

§ 14 Odpovědnost
1. Pokud společnost harder-online, její právní zástupci, zaměstnanci nebo pověřené osoby úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poruší povinnost vyplývající zejména ze smluvního vztahu nebo se úmyslně nebo z hrubé nedbalosti dopustí nezákonného jednání, odpovídá společnost harder-online za takto vzniklou škodu zadavateli v souladu se zákonnými předpisy.

2.
Pokud společnost harder-online, její právní zástupci, zaměstnanci nebo pověřené osoby poruší některou z povinností z prosté nedbalosti jsou nároky na náhradu škody zadavatele vůči společnosti harder-online, nezávisle na druhu a právním důvodu, především z důvodu porušení povinností ze smluvního vztahu nebo z nezákonného jednání, vyloučeny. To neplatí v případě porušení podstatné smluvní povinnosti z prosté nedbalosti. V tomto případě je odpovědnost společnosti harder-online omezena na předvídatelnou škodu v rámci dané smlouvy. Podstatná smluvní povinnost v tomto smyslu je taková, jejíž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejíž dodržování se zadavatel spoléhá a může spoléhat.

3.
Výše uvedené vyloučení, resp. omezení odpovědnosti neplatí v případě zaviněné újmy na životě, poranění či újmy na zdraví nebo v případě úmyslného zamlčení závady, ani v případě nesplnění záruky jakosti, či v případě odpovědnosti ze zákona v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

4.
Zákonná ustanovení týkající se důkazního břemene zůstávají výše uvedenými ustanoveními nedotčena.

5.
Nároky zadavatele na regres vůči společnosti harder-online existují pouze v pokud zadavatel se svým dodavatelem neuzavřel dohodu, která by přesahovala zákonné nároky z vad a škod.

6.
Jakákoli odpovědnost společnosti harder-online je vyloučena, pokud zadavatel účinně omezil svoji odpovědnost vůči svému odběrateli.

7.
Není-li v těchto VZDP dohodnuto jinak, odpovídá zadavatel vůči společnosti harder-online minimálně v rozsahu zákonné odpovědnosti. Omezení, resp. vyloučení odpovědnosti ze strany zadavatele, která omezují jeho zákonnou odpovědnost, jsou vyloučena. 

§ 15 Promlčení
1. Promlčecí lhůta týkající se nároků a práv z vad produktů, služeb a prací poskytovaných společností harder-online činí 1 rok. Začátek promlčecí lhůty se řídí dle zákonných ustanovení. V případech §§ 438 odst. 1 č. 2, 438 odst. 3, 634 a odst. 1 č. 2, 634 a odst. 3 občanského zákoníku platí promlčecí lhůta stanovená v těchto ustanoveních. Pokud společnost harder-online odpovídá za náhradu škody dle § 15, řídí se záruční doba s ohledem na nárok na náhradu škody zákonnými ustanoveními.

2.
Opatření dodatečného plnění ani nepozastavují promlčecí lhůtu platnou pro původní poskytnutí plnění, ani nezpůsobí, že by promlčecí lhůta začala běžet znovu. § 212 občanského zákoníku zůstává tímto nedotčen.

§ 16 Nabytí vlastnického práva
1. Společnost harder-online si ponechává vlastnické právo ke všem smluvním předmětům až do úplného vypořádání všech pohledávek, na které má společnost harder-online v rámci obchodního vztahu se zadavatelem nárok.
Společnost harder-online si vyhrazuje veškerá vlastnická a autorská práva na přenechané ilustrace, výkresy, výpočty a další (technické) dokumenty.

2.
Pokud je majetek společnosti harder-online zpracován, spojen nebo smíchán s majetkem třetí osoby, nabývá společnost harder-online vlastnictví k nové věci v souladu s ustanovením § 947 občanského zákoníku.

3.
Pokud je zpracování, spojení nebo smíchání provedeno tak, že plnění třetí strany má být považováno za podstatnou věc, nabývá společnost harder-online vlastnictví v poměru hodnoty plnění společnosti harder-online k plnění třetí strany, a to v době zpracování, spojení nebo smíchání.

4.
Pokud společnost harder-online získá svojí činností vlastnické právo k určitému předmětu, ponechává si společnost harder-online vlastnictví této věci až do vypořádání všech existujících pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu se zadavatelem.

5.
Zadavatel je povinen, pečlivě chránit zboží s výhradou a v případě potřeby včas provést údržbu a opravy na vlastní náklady. Zadavatel musí zboží s výhradou pojistit na své vlastní náklady proti odcizení a poškození. Veškeré nároky na zajištění vzniklé v případě škody budou postoupeny společnosti harder-online.

6.
Zadavatel je oprávněn, dále prodávat předmět, který je ve (spolu)vlastnictví společnosti harder-online, a to v rámci běžného obchodního styku, pokud plní své závazky vyplývající z obchodního vztahu se společností harder-online. V tomto případě se pohledávka vyplývající z prodeje považuje za postoupenou společnosti harder-online v poměru, v jakém je hodnota plnění společnosti harder-online zajištěného výhradou vlastnictví k celkové hodnotě prodaného zboží. Zadavatel je oprávněn vymáhat tuto pohledávku i po jejím postoupení. Oprávnění společnosti harder-online, aby sama tuto pohledávku inkasovala zůstává nedotčeno.

7.
Právo zadavatele nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví společnosti harder-online a inkasovat pohledávky postoupené společnosti harder-online zaniká, jakmile zadavatel přestane plnit své platební povinnosti a/nebo je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. V těchto výše uvedených případech, jakož i v případě jiného jednání zadavatele v rozporu se smlouvou, je společnost harder-online oprávněna, bez upomínky zboží s výhradou vlastnictví odebrat.

8.
Zadavatel je povinen, informovat neprodleně společnost harder-online, pokud existují pro jeho výhradu vlastnictví jakákoliv rizika, zejména v případě platební neschopnosti, insolvence a opatření k výkonu rozhodnutí. Na žádost společnosti harder-online poskytne zadavatel veškeré potřebné informace o zásobách zboží ve (spolu)vlastnictví se společností harder-online a o pohledávkách postoupených společnosti harder-online a informuje o postoupení své odběratele. Zadavatel napomáhá společnosti harder-online při všech opatřeních nezbytných k ochraně (spolu)vlastnictví společnosti harder-online a hradí náklady s tím spojené.

9.
V rámci všech pohledávek ze smlouvy, má společnost harder-online zástavní právo na majetek zadavatele, který se dostal do vlastnictví společnosti harder-online na základě dané smlouvy. Zástavní právo lze uplatnit i z důvodu pohledávek z dřívějších dodávek nebo plnění, pokud souvisejí s předmětem dodávky nebo plnění.
Pro ostatní nároky vyplývající z obchodního vztahu platí zástavní právo, pokud je nesporné nebo o něm bylo pravomocně rozhodnuto. §§ 1204 a následující obchodního zákoníku a § 50 odst. 1 insolvenčního zákona se aplikují obdobně.

10.
Pokud realizovatelná hodnota zajištění převyšuje pohledávky společnosti harder-online o více jak 10 %, společnost harder-online na žádost zadavatele podle vlastního uvážení v tomto rozsahu zajištění uvolní.

§ 17 Korekční obtahy a nátisky
1. Zadavatel zkontroluje korekční obtahy a nátisky z hlediska chyb v sazbě a dalších chyb, a vrátí je společnosti harder-online s prohlášením o schválení k tisku. Změny provedené telefonicky je třeba potvrdit písemně.

2.
V případě chyb, které zadavatel při kontrole korekčních obtahů a nátisků přehlédne, je vyloučeno, aby je později reklamoval, ledaže by tyto chyby nebyly rozpoznatelné.

3.
Za chyby v poskytnutých předlohách pro kopírování odpovídá zadavatel.

§ 18 Zachování mlčenlivosti
1. Zadavatel se zavazuje, považovat všechny aspekty obchodního vztahu za důvěrné. Zejména se všemi obchodními a technickými údaji, které nejsou veřejně přístupné a o kterých je zadavatel informován v rámci obchodního vztahu, bude nakládat jako s obchodním tajemstvím. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace nebo aspekty obchodního vztahu, které byly již v době zveřejnění veřejně známé, jakož ani na takové informace nebo aspekty obchodního vztahu, které již byly prokazatelně známy jedné smluvní straně před zveřejněním druhou smluvní stranou.
Zadavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci chránili také oprávněné zájmy v rámci zachování mlčenlivosti společnosti harder-online.

2.
Kopírování dokumentů poskytnutých zadavateli je povoleno pouze v rámci provozních požadavků a v souladu s ustanoveními o autorských právech.

3.
Bez písemného souhlasu společnosti harder-online nesmějí být zpřístupněny třetím stranám žádné dokumenty, ať již jako celek nebo po částech, ani nesmějí být tyto dokumenty použity mimo účel, pro který byly zadavateli poskytnuty.

4.
Technologie, které společnost harder-online v jakékoli formě předala nebo sdělila zadavateli, mohou být použity pouze k účelu stanovenému nebo specifikovanému ve smlouvě; zpřístupnění třetím stranám není bez výslovného souhlasu společnosti harder-online povoleno.

5.
Jakékoli, byť i částečné, zpřístupnění obchodních vztahů se společností harder-online třetím osobám je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti harder-online; zadavatel je rovněž povinen, zavázat třetí osoby k zachování mlčenlivosti v rámci obdobné dohody. Zadavatel může zajišťovat reklamu v rámci svého obchodního vztahu se společností harder-online pouze s předchozím písemným souhlasem dané společnosti.

6.
Zadavatel je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení obchodního vztahu.

7.
Zadavatel se zavazuje, že informace získané od společnosti harder-online, které jsou předmětem zachování mlčenlivosti, nepoužije k přímému nebo nepřímému obchodování se zákazníky společnosti harder-online ani k zajištění reklamy na toto obchodování.

§ 19 Označování
Společnost harder-online je oprávněna, uvádět na předmětech dodávek a plnění příslušné odkazy na společnost harder-online v případě, pokud k tomu dal zadavatel svůj souhlas. Zadavatel může svůj souhlas v tomto ohledu odmítnout pouze v případě, pokud zde má oprávněný zájem.

§ 20 Platné právo
1. Výlučnou místní příslušností je sídlo společnosti harder-online. Společnost harder-online je oprávněna žalovat zadavatele u jakéhokoli jiného soudu, který je příslušný dle zákona.

2.
Obchodní vztahy se zadavatelem se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo. Aplikovatelnost CISG - "Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží" a mezinárodního práva soukromého - je vyloučena.

3.
Pokud jsou jednotlivé části těchto VZDP neúčinné, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se budou snažit, nahradit neplatné ustanovení jiným ustanovením, které se co nejvíce blíží hospodářskému účelu a právnímu významu původního znění.

4.
Smluvním jazykem je němčina.

§ 21 Kontaktní údaje

harder-online GmbH
An der Borntelle 4
01619 Zeithain
Německo

Telefon: +49 (0) 751 56168 0
Fax: +49 (0) 751 56168 17
E-mail: info@labelprint24.com

http://www.labelprint24.com
http://www.unserdrucker.de
http://www.druckerei-harder.de

Jednatel:
Stefan Harder

Rejstříkový soud:
Obvodní soud Drážďany,
Č. obchodního rejstříku: HRB 28989

DIČ: 209/110/01560
DIČ: DE230296876