Výroba na míru Výroba na míru
Produkce v rekordním čase Produkce v rekordním čase
Kvalita od roku 1961 Kvalita od roku 1961
Osobní zákaznické poradenství Osobní zákaznické poradenství

Impressum

harder-online gmbh
Ravensburger Straße 30
88250 Weingarten
Německo

Email info@labelprint24.cz

harder-online GmbH
An der Borntelle 4
D 01619 Zeithain

Německo

Generální ředitel a odpovědný:
Stefan Harder

Sídlo příslušného soudu Dresden
Okresní soud Dresden HGB 28989
IČ: 209/110/01560
DIČ: DE 230296876
 

Podmínky použití

Zákonné pokyny a podmínky použití
Firma harder-online gmbh se těší z Vaší návštěvy na této webové stránce a z Vašeho zájmu o naše produkty.
Osoby, které si na webových stránkách firmy harder online gmbh ("Labelprint24 Website") vyvolají informace, vyjadřují souhlas s následujícími podmínkami. Případné speciální dohody k jednotlivým službám, příp. produktům firmy harder-online gmbh (Labelprint24) platí vedle těchto podmínek; v případě rozporu však mají speciální dohody přednost.
Tyto podmínky použití podléhají právu Německé spolkové republiky. Výhradní sídlo soudu pro všechny spory vyplývající z těchto podmínek použití nebo v souvislosti s nimi, je, pokud je to právně přípustné, 88250 Weingarten - Německo.

Údaje týkající se firmy harder-online gmbh
Tato webová stránka je provozována firmou harder-online gmbh (Ravensburger Strasse 30, 88250 Weingarten, Německo). Firma harder-online gmbh je právně zastupována jednatelem (Stefanem Harderem). Obsahy této webové stránky jsou určeny výhradně zájemcům a zákazníkům, kteří mají bydliště v Německu, Rakousku, ve Švýcarsku a v České republice, a jsou proto vytvořeny v němčině a v češtině.

Omezení ručení
Harder-online gmbh stále kontroluje a aktualizuje informace na svých stránkách. Přes veškerou péči se údaje mezitím mohly změnit. Nelze proto přebírat odpovědnost nebo ručení za aktuálnost, správnost a úplnost informací poskytnutých k dispozici.
Tyto internetové stránky byly vytvořeny s co možná největší pečlivostí. I přesto nemůže být převzata žádná záruka za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Veškeré ručení za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z použití těchto internetových stránek, je vyloučeno, pokud tyto nejsou úmyslné nebo nevznikly v důsledku hrubé nedbalosti.
Společnost harder-online gmbh vylučuje bez výjimky každé ručení za ztráty, příp. škody některého druhu – ať se jedná o přímé, nepřímé nebo následné škody, které by se vyskytly následkem použití přístupu na webové stránky firmy harder-online GmbH nebo z linků na webové stránky třetích stran. Navíc firma harder-online odmítá jakékoliv ručení za manipulace na systému elektronického zpracování dat uživatele Internetu nepovolanými osobami. Přitom firma harder online poukazuje výslovně na nebezpečí virů a možnost cílených útoků hackerů. Za účelem boje proti virům doporučujeme použití aktuálních verzí prohlížečů a instalaci stále aktualizovaného antivirového software. Zásadně se vyhýbejte otvírání e-mailů neznámého původu a neočekávaných příloh e-mailů.

Odkazy a linky
Výše uvedená ustanovení, která omezují nebo vylučují odpovědnost, platí rovněž pro všechny přímé nebo nepřímé odkazy ("linky") na cizí internetové stránky (stránky, které leží mimo oblast zodpovědnosti firmy harder online gmbh). Firma harder-online gmbh před umístěním linků povinně zkontrolovala obsahy těchto stránek a nezjistila přitom žádné zřejmé nezákonné obsahy. Společnost harder-online gmbh však nemá žádný vliv na aktuální, případně budoucí úpravu a na aktuální, případně budoucí obsahy nalinkovaných / napojených stránek. Toto zjištění platí jak pro všechny linky a odkazy provedené v rámci vlastní internetové nabídky tak pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených firmou harder-online gmbh. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vzniknou na základě použití nebo nepoužití takových informací, ručí sám nabízející těch stránek, na které bylo odkázáno, nikoliv však harder-online gmbh.

Autorská práva
Společnost harder-online gmbh by se ráda prezentovala inovačními a informačními internetovými stránkami. Duševní majetek, jako patenty, značky a autorská práva, která jsou v nich obsažená, je chráněn. Prostřednictvím těchto internetových stránek se neuděluje žádná licence k používání tohoto duševního majetku podniků firmy harder-online gmbh nebo třetích stran.
harder-online gmbh se snaží používat ve všech publikacích přednostně vlastní vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence, respektovat autorská práva cizích použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, případně používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licencí. Copyright na zveřejněné grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vytvořené firmou harder-online gmbh zůstává pouze u harder-online gmbh. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu firmy harder-online gmbh zakázáno. Komerčním a veřejným zpravodajským službám a médiím jako TV-stanicím, časopisům a novinám je jakákoliv reprodukce a jiné rozšiřování v písemné, obrazové, elektronické a jiné možné formě povolenou pouze s výslovným svolením firmy harder-online gmbh. harder-online gmbh si při jednání v rozporu vyhrazuje všechna práva.

Obchodní značka
Labelprint24 je obchodní označení firmy harder-online gmbh. Pokud není jinak uvedeno, jsou veškeré obchodní značky na internetových stránkách harder-online gmbh chráněny právem pro značky. To platí obzvláště pro značky labelprint24, označení typu, typové štítky, loga, emblémy a typy písma.

Bezpečnost
harder-online gmbh nasazuje technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu Vašich dat, která jsou námi spravována, proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována dle technologického vývoje.